A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ustanowienie służebności gruntowej

Sprawę załatwia: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik: Paweł Korbiel
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 16
Telefon: (32) 711 10 79 (naczelnik)
Informacje dodatkowe:

aktualizacja 31.10.2017 r.

Dokumenty do pobrania:

Procedura załatwienia sprawy

Osoba odpowiedzialna:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami, ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 19, nr telefonu (32) 612 12 27 wew. 169, (32) 711 10 69,

 

Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy - Kierownik Ewelina Siegień-Kłapacz

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej winien zawierać: oznaczenie wnioskodawcy, numer powierzchnię i obręb działki władnącej, numer, powierzchnię i obręb działki obciążonej wraz z załącznikiem mapowym określającym przebieg służebności, podpis wnioskodawcy.

Procedura:

O terminie podpisania aktu notarialnego wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie lub telefonicznie. Przy podpisywaniu umowy notarialnej należy okazać dowód osobisty.

Opłaty:

Brak opłat.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta - ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 na parterze.

Termin załatwienia sprawy:

Ze względu na konieczność uzyskania opinii odpowiednich organów oraz podjęcia uchwały Rady Miasta termin załatwienia sprawy wynosi około 4 miesięcy.

 

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźn. zm.),

  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r, poz. 380 z późn. zm.),

  3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.2147 z poźn. zm.),

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.