A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wygaszenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Sprawę załatwia: Biuro ds. Działalności Gospodarczej
Naczelnik: Kierownik Jolanta Pietrzyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: 32 711 10 82 lub 32 612-12-27 wew. 182
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 14.06.2022 r.

 

Osoba odpowiedzialna:

Biuro ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, nr telefonu 32 711 10 82 lub 32 612-12-27 wew. 182.

 

Wymagane dokumenty:
 1. Zawiadomienie o zrzeczeniu się licencji wraz oryginałem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką,
 2. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.
Opłaty:

Nie podlega opłacie.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini Biuro Obsługi Klienta – ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia (pokój nr 1 na parterze) lub Biuro do spraw Działalności Gospodarczej – ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia (pokój numer 3, I piętro). 

Termin załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy do 30 dni od daty złożenia przez przedsiębiorcę zawiadomienia o zrzeczeniu się licencji.

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 180 z późniejszymi zmianami),
 2. Ustawa z dnia 16 maja 2019 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 roku pozycja 1180 z późniejszymi zmianami),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 1923 ze zmianami),
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 735 ze zmianami).
Tryb odwoławczy:
 1. Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Trzebini w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania – decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Uwagi i dodatkowe informacje:
 1. Licencja wygasa w razie:
  • upływu okresu, na który została udzielona,
  • zrzeczenia się jej,
  • śmierci posiadacza licencji,
  • likwidacji albo postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy, któremu została udzielona, chyba że zachodzą okoliczności określone w artykule 13 ustęp 2 ustawy o transporcie drogowym.
 2. Przedsiębiorca nie może zrzec się licencji w przypadku wszczęcia postępowania o jej cofnięcie.
 3. W razie śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję organ, który jej udzielił, na wniosek osoby, która złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (złożony w terminie sześciu miesięcy od dnia śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję), wyraża zgodę, w drodze decyzji administracyjnej, na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od daty śmierci posiadacza zezwolenia lub licencji.
 4. Zgodnie z artykułem 16a ustęp 1 ustawy o transporcie drogowym - w razie cofnięcia licencji albo jej wygaśnięcia przedsiębiorca ma obowiązek przechowywać i udostępniać osobom uprawnionym do kontroli dokumenty i inne nośniki informacji wymagane przepisami, o których mowa w artykule 4 punkt 22, przez okres jednego roku, począwszy od dnia, w którym przestał wykonywać transport drogowy.