A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wygaszenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Sprawę załatwia: Biuro ds. Działalności Gospodarczej
Naczelnik: Kierownik Jolanta Pietrzyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: (32) 71 11 082
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 14.03.2019 r.

 

Osoba odpowiedzialna:
 • Jolanta Pietrzyk
 • Wioleta Knapik


Biuro ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, nr telefonu 32 711 10 82 lub 32 612-12-27 wew. 182.

 

Wymagane dokumenty:
 1. Zawiadomienie w formie pisemnej o zrzeczeniu się licencji/ likwidacji działalności związanej z wykonywaniem krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
 2. Oryginał druku licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

 

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta – ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pok. nr 1 na parterze lub Biuro ds. Działalności Gospodarczej, Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3.

 

Termin załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy do 30 dni od daty złożenia zawiadomienia o zrzeczeniu się licencji/likwidacji działalności.

 

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 58 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2018 poz. 1044 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:
 1. Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Trzebini w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania – decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Uwagi i dodatkowe informacje:
 1. Licencja wygasa w razie:

- upływu okresu, na który została udzielona,

- zrzeczenia się jej

- śmierci posiadacza licencji

- likwidacji albo postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy, któremu została udzielona, chyba że zachodzą okoliczności określone w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2016r. poz. 1907 z późn. zm.).

 1. Przedsiębiorca nie może zrzec się licencji w przypadku wszczęcia postępowania o jej cofnięcie.

 2. W razie śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję organ, który jej udzielił, na wniosek osoby, która złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, wyraża zgodę, w drodze decyzji administracyjnej, na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od daty śmierci posiadacza zezwolenia lub licencji.

 3. W razie cofnięcia licencji albo jej wygaśnięcia przedsiębiorca ma obowiązek przechowywać i udostępniać osobom uprawnionym do kontroli dokumenty i inne nośniki informacji wymagane przepisami, o których mowa w art. 4 pkt 22 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2016r. poz. 1907 z późn. zm.), przez okres jednego roku, począwszy od dnia, w którym przestał wykonywać transport drogowy.