A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Sprawę załatwia: Biuro ds. Działalności Gospodarczej
Naczelnik: Kierownik Jolanta Pietrzyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: 32 7111 082 lub 32 612 12 27, wew. 182
Informacje dodatkowe:

Informacja zaktualizowana 24.06.2020 r.

 

Osoba odpowiedzialna:
  • Jolanta Pietrzyk
  • Wioleta Knapik


Biuro ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, nr telefonu 32 7111 082 lub 32 612 12 27, wew. 182.

 

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Opłaty:

Zaświadczenie o dokonaniu wpłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

Opłatę skarbową w wysokości 17 zł należy wnieść na konto Urzędu Miasta w Trzebini - Bank Spółdzielczy o/Trzebinia nr konta 49 84440008 0030 0375 7018 0001.

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta – ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 na parterze lub Biuro ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3.

 

Termin załatwienia sprawy:

Zezwolenie wydaje się w terminie do 30 dni.

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. Z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1000 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wniosek jest dostępny w Biurze ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3 oraz na stronie internetowej www.trzebinia.pl.