A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uzyskanie zezwolenia Burmistrza Miasta Trzebini na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Sprawę załatwia: Referat Zdrowia i Spraw Społecznych
Naczelnik: Klaudia Małysiak-Ligęza
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10 pok. nr 8
Telefon: (32) 71 11 047, (32) 71 11 056
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 01.09.2020 r.

Dokumenty do pobrania:
Wymagane dokumenty:

W celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, należy złożyć wypełniony wniosek.

Zgodnie z art.18b i 19 ust. 1 ww. ustawy do wniosku należy dołączyć:

  1. pozytywną opinię komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinią właściwego państwowego inspektora sanitarnego – wydane w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U z 2015 r. poz. 1630),
  2. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność,
  3. odpis z właściwego rejestru,
  4. oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP,
  5. statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,
  6. regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,
  7. informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu
    w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Procedura:

Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydawane jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia wypełnionego w całości wniosku wraz z załącznikami. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia uzupełnień do wniosku.

Przed wydaniem zezwolenia w placówce może zostać przeprowadzona wizytacja przez pracowników Urzędu Miasta Trzebini działających z upoważnienia Burmistrza Miasta Trzebini.

Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydaje się na czas nieokreślony w formie pisemnej (decyzji administracyjnej).

Od tego momentu podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w placówce wsparcia dziennego. W związku z powyższym podmiot, który uzyskał zezwolenie jest zobowiązany do pisemnego informowania Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych w Wydziale Polityki Społecznej, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Trzebini o wszystkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub załączonych do wniosku dokumentach w terminie do 14 dni od zaistnienia tych zmian.

Opłaty:

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego nie podlega opłacie skarbowej.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumentację należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter pokój nr 1, 32-540 Trzebinia lub przesłać za pośrednictwem poczty na wyżej podany adres Urzędu.

Termin załatwienia sprawy:

Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydawane jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia wypełnionego w całości wniosku wraz z załącznikami. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia uzupełnień do wniosku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018, poz. 998 z późn. zm.).

Uwagi i dodatkowe informacje:

Pkt 1 i 2 nie stosuje się do placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Dołączone do wniosku dokumenty powinny być kopiami dokumentów potwierdzonymi „za zgodność
z oryginałem” przez osoby uprawnione