A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Organizacja imprez niemasowych

Sprawę załatwia: Referat Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą
Naczelnik: Beata Przeworowska
Lokalizacja: 32-540 Trzebinia, ul. Narutowicza 10, I piętro pokój nr 6
Telefon: 32 71 11 084
Informacje dodatkowe:

Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone do Burmistrza Miasta Trzebini nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

 

Poradnik dla osób zainteresowanych organizowaniem wydarzeń w przestrzeni publicznej na terenie Gminy Trzebinia dostępny jest TUTAJ.

Dokumenty do pobrania:

 Wzór zawiadomienia - do pobrania:

Wymagane dokumenty:

Zawiadomienie o organizowaniu imprezy (wzór do pobrania powyżej). Do zawiadomienia organizator powinien dołączyć scenariusz imprezy jednorazowej niemasowej lub - w przypadku cyklicznych imprez niemasowych (np. sportowych) - terminarz imprez na dany rok kalendarzowy.

Zawiadomienie powinno zawierać następujące  dane:

  - imię, nazwisko lub nazwę podmiotu organizującego imprezę artystyczną lub rozrywkową, siedzibę i adres do korespondencji, 
  - rodzaj i i charakter imprezy,
  - miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników, 
  - określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników.

Procedura:

Burmistrz Miasta Trzebini wydaje decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub nie zostały spełnione wymagania określone prawem budowlanym.

W przypadku przyjęcia zawiadomienia Organizatora bez zastrzeżeń nie udziela się odpowiedzi.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Dziennik Podawczy ul. Marszałka Piłsudskiego 14 lub/ i/oraz Dziennik Podawczy w budynku przy ul. Narutowicza 10.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Aktualizacja: 20.08.2020 r