A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

Sprawę załatwia: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Naczelnik: Naczelnik Krzysztof Świątek
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, III piętro, pokój nr 31
Telefon: 32 7111 078 lub 32 6121 227 wew. 178
Dokumenty do pobrania:

Procedura załatwienia sprawy

Osoba odpowiedzialna:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Krzysztof Świątek

Wymagane dokumenty:

Wnioskodawca (żołnierz lub członek rodziny) winien złożyć podanie oraz załączyć:

  • Zaświadczenie dowódcy jednostki o odbytych ćwiczeniach wojskowych,
  • Zaświadczenie pracodawcy o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia pracownika, wydane dla celów przyznania rekompensującego świadczenia pieniężnego lub naczelnika urzędu skarbowego o kwocie dziennego utraconego dochodu, wydane dla celów przyznania rekompensującego świadczenia pieniężnego- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.
Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych ul. Narutowicza 10, pokój nr  31 (III piętro)

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Decyzję pozytywną przesyła się za dowodem doręczenia osobie wnoszącej podanie.

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1541)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2018 r. poz. 881)
Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Trzebini , w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia i następnie pomnożona przez liczbę ćwiczeń wojskowych lub kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych,  podzielona przez 252 i następnie pomnożona przez liczbę  dni odbytych  ćwiczeń wojskowych, pomniejszona o uposażenie, jakie osoba otrzymała z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.

 

Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

 

W przypadku gdy prowadzona przez żołnierza działalność gospodarcza w ostatnim roku podatkowym poprzedzającym okres odbytych ćwiczeń wojskowych nie przynosiła dochodu lub przynosiła straty lub gdy nie jest możliwe ustalenie wysokości dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej, świadczenie rekompensujące przysługuje temu żołnierzowi w kwocie wynikającej z podzielenia przez 21 minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), obowiązującego w okresie odbywania ćwiczeń i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.

 

Wniosek/podanie o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego należy złożyć nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.