A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Sprawę załatwia: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Naczelnik: Agnieszka Malczyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia, III piętro, pokój nr 33
Telefon: 32 71 11 039
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 21.11.2022 r.

Osoba odpowiedzialna:

Agnieszka Szreder- inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10, 32-540 Trzebinia, III piętro, pokój nr 24, nr telefonu 32 71 11 029.

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Do zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków należy dołączyć:

  • mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków
  • projekt (opis techniczny) przydomowej oczyszczalni ścieków
  • aprobata (certyfikat) urządzeń oczyszczalni ścieków
  • kserokopię zaświadczenia/pisma o przyjęciu zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub pozwolenia na budowę (oryginał do wglądu)
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
Procedura:

Prowadzący instalacje jest zobowiązany jest do zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska – do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeśli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od daty doręczenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Opłaty:

Nie wymaga się opłaty skarbowej za zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie większej niż 5 m3 /d, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód (zgodnie z art. 2, ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z późn. zm).

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini Dziennik Podawczy ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni (zgłoszenie uznaje się za przyjęte, jeśli 30 dni od daty zgłoszenia Burmistrz Miasta Trzebini nie wniesie sprzeciwu).

Podstawa prawna:
  1. 152 ust. 1 i 2, art. 153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219),
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1510).
Tryb odwoławczy:

W przypadku wniesienia przez organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia sprzeciwu w drodze decyzji, odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Trzebini w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Oryginały dokumentów winny zostać przedłożone do wglądu.