Dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna uczniów klas III szkół podstawowych" tzw. zielona szkoła

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 0050.107.2018 Burmistrza Miasta Trzebinia z dnia 23.03.2018 r. w sprawie: zasad gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna uczniów klas III szkół podstawowych" tzw. zielona szkoła - link do BIP

W budżecie Gminy Trzebinia przeznacza się środki finansowe, ze środków ochrony środowiska, na dofinansowanie zadania pn. "Profilaktyka zdrowotna uczniów klas III szkół podstawowych", trwającego co najmniej 10 dni.

Dofinansowanie wynosi 300,00 zł na każdego ucznia zgłoszonego do wyjazdu, a w przypadku uczniów z rodzin, których dochód nie przekracza kryterium uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej rodzic może ubiegać się o dofinansowanie pokrywające 100% kosztów wypoczynku.

Komu przysługuje:

Dofinansowaniem objęci są wszyscy uczniowie klas III szkół podstawowych.

Kryterium dochodowe:

Dla dofinansowania w kwocie 300 zł brak jest kryterium dochodowego, mogą z niego skorzystać wszyscy uczniowie klas III szkół podstawowych.

Uczniowie z rodzin, których dochód nie przekracza kryterium uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej otrzymują 100% pokrycia kosztów wypoczynku.

Wniosek:

Dofinansowanie w wysokości 300 zł przysługuje każdemu z uczniów, który został zgłoszony do wyjazdu i nie wymaga złożenia wniosku.

Warunkiem 100% pokrycia kosztów wyjazdu na „zieloną szkołę” jest złożenie przez rodzica lub prawnego opiekuna podania do dyrektora szkoły. Podanie opiniuje wychowawca klasy i Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini. W przypadku, gdy rodzina ucznia nie jest objęta pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini, a uczeń otrzymał pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na bieżący rok szkolny, podanie opiniuje wychowawca klasy i dyrektor szkoły.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Trzebińskim Centrum Administracyjnym tel. 32 6 122 511 lub 32 6 122 735 wew. 314 - Pani Barbara Dulowska (pokój nr 1c)

Aktualizacja: 25.11.2020 BW