Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Wniosek mogą złożyć rodzice ucznia, opiekunowie prawni albo pełnoletni uczniowie.

Druki wniosków wydawane są w Trzebińskim Centrum Administracyjnym, ul. Świętego Stanisława 1, pokój nr 9 po dniu 15 sierpnia każdego roku. 

Istnieje również możliwość pobrania wymaganych dokumentów z poniższych linków.

Wnioski można składać do 15 września każdego roku.

 

Obowiązujące wzory dokumentów na rok szkolny 2020/2021

Szczegółowe informacje można uzyskać w Trzebińskim Centrum Administracyjnym
tel. 32 6 122 511 lub 32 6 122 735 wew. 321 - Pani Marzena Kuras (pokój nr 9)