Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

 

Podstawa prawna:

 • art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zmianami)

Uprawnieni:

Pracodawcy przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada  kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w  przepisach
  w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu – 8 081 zł zł - przy okresie kształcenia wynoszącym   36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Kwoty dofinansowania będą podlegać waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.


Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy,
a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.


Dofinansowanie przyznaje wójt/burmistrz/prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia wszystkich wymaganych warunków.

Termin składania dokumentów

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników jako pomoc de minimis

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie
z warunkami określonymi w rozporządzeniu  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art.107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. str.1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013r. s.9).

Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek pracodawcy z prośbą o wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego - załącznik nr 1. Do wniosku o dofinansowanie winny być dołączone kopie:

 1. dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 2. umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
 3. dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie przez młodocianego odpowiedniego egzaminu.

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć:

 1. w przypadku, gdy naukę zawodu prowadzi osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy – kopię dokumentów bądź zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie,
 2. kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 3. oświadczenie o miejscu zamieszkania młodocianego,
 4. aktualny wydruk z CEIDG lub KRS w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę,
 5. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 6. oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, jaką otrzymał wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Dodatkowe informacje:

Ze względu na konieczność posiadania informacji  w zakresie planowanej liczby pracodawców, którym będzie udzielane dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych uprzejmie prosimy o przesyłanie przez pracodawców oraz cechy zrzeszające pracodawców zawiadomień - załącznik Nr 2 - zawierających dane o zatrudnionych uczniach, terminie rozpoczęcia i zakończenia nauki.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Trzebińskim Centrum Administracyjnym
tel. 32 6122 511 lub 32 6 122 735 wew. 318 - Pani Beata Pytlik (pokój nr 6)

 

 

Obowiązujące wzory druków do pobrania: