Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

"Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" to projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Małopolskiego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

Stypendium dla jednego ucznia w ramach "Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych" to łącznie 6.000,00 zł (wypłacane przez okres 12 miesięcy w wysokości 500,00 zł miesięcznie). W wyniku przeprowadzonych do tej pory dwóch naborów wniosków w ramach programu stypendium otrzymało 734 uczniów na łączną kwotę 4.365.000,00 zł. W kolejnych latach realizacji projektu do przyznania są 483 stypendia rocznie.

 

Uczeń ubiegający się o stypendium musi spełnić łącznie następujące warunki:

- uczęszcza do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego;
- uzyskał średnią z wszystkich ocen co najmniej 4.0 na zakończenie roku szkolnego poprzedzającego rok, na który przyznawane będzie stypendium; podczas składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2010/2011 średnia ocen dotyczyć będzie roku szkolnego 2009/2010;
- dochód na jednego członka rodziny ucznia, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, nie przekracza dwukrotności progu określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych (obecnie jest to kwota 1008 zł netto miesięcznie, lub gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne kwota 1166 zł netto miesięcznie); podczas składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2010/2011 należy złożyć dokumenty potwierdzające dochody w roku kalendarzowym 2009;
- wykazuje się szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi z trzech lat szkolnych poprzedzających rok, na który przyznawane jest stypendium, na poziomie laureata lub finalisty konkursu szczebla co najmniej wojewódzkiego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach drugiego stopnia olimpiad lub turniejów, przy czym warunkiem uznania w/w osiągnięć jest przeprowadzenie konkursu/olimpiady/turnieju w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. edukacji; podczas składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2010/2011 będą brane pod uwagę osiągnięcia edukacyjne z roku szkolnego 2007/2008, 2008/2009 lub 2009/2010.

 

Wystarczy, że uczeń ubiegający się o stypendium, który spełnia pozostałe kryteria formalne, posiada jedno szczególne osiągnięcie edukacyjne w rozumieniu Regulaminu udzielania stypendium, zdobyte w jednym z w/w lat szkolnych.

Każdy stypendysta "Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych" ma swojego Opiekuna Dydaktycznego - zatrudnionego w szkole, do której uczęszcza uczeń nauczyciela/pedagoga/doradcę zawodowego. Opiekun Dydaktyczny pomaga uczniowi realizować Indywidualny Plan Rozwoju, monitoruje jego osiągnięcia edukacyjne, a także wspiera go w wykorzystywaniu stypendium na cele edukacyjne. Za opiekę nad jednym stypendystą Opiekun Dydaktyczny otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1.160,00 zł brutto rocznie.

 

→ Więcej informacji (kliknij tutaj)

 

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę się kontaktować z koordynatorem projektu: 

Monika Wrzosek

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Zespół d/s stypendiów
ul. Kordylewskiego 11 (VII piętro)

tel. 12 376 91 64

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.