Podstawa prawna:

Cel:

Stypendia są formą promowania szczególnie uzdolnionej młodzieży Gminy Trzebinia.

Komu przysługuje:

Stypendium może zostać przyznane uczniom szkół podstawowych , gimnazjów, średnich za szczególne osiągnięcia:

 1. w nauce,
 2. artystyczne,
 3. sportowe.

Wymagania:

Stypendium można przyznać uczniom szkół, którzy w ostatnim roku szkolnym mieszkali na terenie Gminy Trzebinia, i spełniali jeden z poniższych warunków:
a) osiągają wysokie wyniki w nauce, przy średniej ocen na świadectwie co najmniej 5,5;
b) są laureatami konkursów przedmiotowych i olimpiad co najmniej szczebla wojewódzkiego;
c) są laureatami konkursów artystycznych lub zawodów sportowych co najmniej szczebla wojewódzkiego.

Kto może złożyć wniosek:

Kandydatów mogą zgłaszać:

 1. dyrektorzy szkół,
 2. rady pedagogiczne lub rady rodziców szkół,
 3. kluby i organizacje sportowe,
 4. organizacje społeczne,
 5. rodzice lub prawni opiekunowie,
 6. pełnoletni uczniowie.

Wniosek oraz wymagane załączniki:

Zgłoszenie winno stanowić umotywowany wniosek o przyznanie stypendium i zawierać w załączeniu dokumentację osiągnięć (uwierzytelnione kopie świadectwa, dyplomów, wyróżnień).

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych - klauzula informacyjna

Terminy:

Wnioski należy składać na dzienniku podawczym Trzebińskiego Centrum Administracyjnego,
ul. Świętego Stanisława 1, 32-540 Trzebinia
w terminie do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.

Wysokość stypendium:

Komisja każdorazowo ustala wysokość przyznanego stypendium.
Decyzja Komisji jest ostateczna.

Inne informacje:

 1. Spośród zgłoszonych uczniów komisja może wybrać i przyznać stypendia najlepszym wg oceny komisji kandydatom.
 2.  Komisja ma prawo nie przyznać stypendium w danej dziedzinie, jeżeli nie zostaną spełnione wymogi regulaminu, względnie odstąpić od przyznania stypendium w sytuacji niewystarczających środków finansowych w budżecie Gminy na dany rok.
 3. Trzebińskie Centrum Administracyjne po otrzymaniu protokołu, powiadamia wnioskodawców o wynikach posiedzenia komisji oraz sporządza stosowne umowy.
 4. W szczególnych przypadkach na wniosek komisji przyznającej stypendia, może zostać wprowadzony obowiązek rozliczenia przyznanego stypendium poprzez złożenie faktur/rachunków potwierdzających zakup o charakterze edukacyjnym lub związanym z zainteresowaniem stypendysty, pod rygorem zwrotu całej kwoty stypendium.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Trzebińskim Centrum Administracyjnym, tel. 32 6 122 511 lub 32 6 122 735 wew. 321 - Pani Marzena Kuras (pokój nr 9)

Aktualizacja: 12.11.2020 BW