Od 18 maja 2020 r. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych.

Stopniowe wznowienie pracy szkół

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

od 18 maja 2020 r.:

  • możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
  • wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
  • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

od 25 maja 2020 r.:

  • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
  • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
  • organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
  • możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

od 1 czerwca 2020r.:

  • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół (dla dzieci i młodzieży).

 

Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego otwarte od 6 maja 2020 r.

 

Poniżej udostępniamy regulacje prawne w tym zakresie oraz wytyczne sanitarne, przygotowane w celu bezpiecznej organizacji pracy placówek