Zdalna Szkoła loga instytucji zaangażowanyc hw projekt

ZDALNA SZKOŁA+ w Gminie Trzebinia

W ramach realizacji projektu grantowego Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, zostało zakupionych 37 laptopów wraz z akcesoriami (mysz optyczna, torba na laptopa).

Sprzęt został przekazany do 9 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebinia, a następnie trafi do 37 uczniów z rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Przekazany sprzęt ułatwi uczniom dostęp do nauczania zdalnego, u których wynikły bariery, związane z utrudnionym dostępem do sprzętu komputerowego w domu.  

Zdalna szkola plus 2020 poglądowe zdjęcia z realizacji projektu

Gmina Trzebinia w dniu 3 czerwca 2020 r. podpisała Umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

W ramach podpisanej umowy gmina otrzyma grant w wysokości 105 000 zł, który w całości zostanie przeznaczony na zakup 35 laptopów, które następnie trafią do uczniów trzebińskich szkół podstawowych.

Zakupione laptopy zmniejszą nierówność w dostępie do nauczania zdalnego. Zostaną przeznaczone dla 35 uczniów z rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialne, u których wystąpiły bariery, związane z utrudnionym dostępem sprzętu komputerowego w domu. W wyniku zapewnienia uczniom dostępu do laptopa zostanie zachowana ciągłość w nauczaniu-uczeniu się.  

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Aktualizacja: 12.11.2020 BW