MTA logo

Gmina Trzebinia realizuje projekt grantowy: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” - Grant nr 2 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje; Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego; Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wyposażenie Szkoły Modelowej - Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini w wysokiej jakości urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne oraz oprogramowanie w celu dokonania przez szkołę transformacji cyfrowej i prowadzenie nauczania metodą STEAM. Działania podejmowane są w związku z pandemią COVID-19 i mają za zadanie przeciwdziałać skutkom pandemii.

Wartość projektu wynosi 90 000,00 zł, w tym:

  • wkład Funduszy Europejskich: 76 500,00 zł (85%)
  • Budżet Państwa: 13 500,00 zł (15%)

 

Artykuły powiązane:

Samorządowa "ósemka" modelową szkołą

Takiego sprzętu nie ma żadna inna szkoła w okolicy