Logo Małopolska H rgb 1Gmina Trzebinia realizuje projekt „Odkrywam Małopolskę” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej w 2021 roku. Projekt polega na organizacji w 2021 roku wyjazdowych wycieczek przedmiotowych i krajoznawczo-turystycznych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Małopolski. Celem projektu jest m.in.:

 • poznanie własnego regionu - Małopolski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz wzbogacenie wiedzy o regionie;
 • promocja Małopolski jako miejsca bogatego w atrakcje turystyczne i przyjaznego dla uprawniania turystyki aktywnej oraz różnych  form rekreacji i sportu;
 • kształtowanie i zaspokajanie potrzeb poznawczych, rozwój zainteresowań i uzdolnień;
 • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody;
 • zachęcenie do aktywnych form spędzania czasu, poprawa kondycji oraz podniesienie ogólnej sprawności fizycznej.

Wsparciem finansowym w 2021 roku objęte zostało  6 szkół z Gminy Trzebinia, tj.

 1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini, która zaplanowała i zrealizowała wycieczkę do Kopalni Soli w Wieliczce oraz Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie;
 2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Orła Białego w Trzebini, która zaplanowała i zorganizowała wycieczkę do Ojcowa;
 3. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini, która zaplanowała i zrealizowała wycieczkę do Kopalni Soli w Wieliczce;
 4. Szkoła Podstawowa w Myślachowicach, która zaplanowała i zorganizowała wycieczkę do Ojcowa;
 5. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Lgocie, która zaplanowała i zorganizowała wycieczkę w Beskid Mały – Leskowiec;
 6. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Psarach, która zaplanowała i zorganizowała wycieczkę do Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu oraz Muzeum Parku Etnograficznego w Wygiełzowie.

Otrzymane z Województwa Małopolskiego wsparcie finansowe wyniosło 8 500,00 zł, co stanowi ponad 66% całkowitych kosztów organizacji w/w wycieczek. Pozostały koszt ponieśli rodzice uczniów.