Od października 2020 r. realizowana jest kolejna edycja rządowego  programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Ze względu na szacowany zakres wyposażenia szkół, zróżnicowane potrzeby uczniów i nauczycieli w zakresie korzystania ze sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, nastąpiła przebudowa programu w stosunku do poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019, m.in. zostały określone inne progi wsparcia finansowego dla szkół, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niewidomi oraz uczniowie z niepełnosprawnościami.

Wsparciem finansowym z nowej edycji programu na lata 2020–2024 zostały zostaną objęte:

 1. 2670 szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017–2019;
 2. 5870 szkół ponadpodstawowych;
 3. 267 szkół kształcących uczniów niewidomych;
 4. 11 specjalnych ośrodków szkolno–wychowawczych;
 5. 4530 szkół kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami,

- przy założeniu, że:

 • każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł;
 • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
 • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
 • każdy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup drukarki w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł.

Celem programu „Aktywna tablica” jest m.in. rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się; kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej; rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli; wspieranie innowacyjnych metod pracy,  wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK

W roku 2021 w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 -„Aktywna tablica” Wojewoda Małopolski udzielił Gminie Trzebinia dofinansowania na zakup pomocy dydaktycznych dla trzech szkół podstawowych:

 • Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini w kwocie 14 000,00 zł,
 • Szkoły Podstawowej nr 5 w Trzebini  w kwocie 14 000,00 zł
 • Szkoły Podstawowej w Myślachowicach edukacyjnych w kwocie 14 000,00 zł.

Łączna kwota otrzymanej dotacji wyniosła 42 000,00 zł, natomiast wkład własny Gminy - 10 500,00 zł. Całkowita kwota wydatkowana na zadanie wyniosła 52 500,00 zł.