Logo MTA

Gmina Trzebinia realizuje projekt grantowy: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” - Grant nr 3 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje; Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego; Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek oświatowych w zakresie udzielenia pomocy edukacyjnej i psychologicznej uczniom.

Wartość projektu wynosi 113 511,30 zł w tym:

  • wkład Funduszy Europejskich: 96 484,60 zł (85%)
  • Budżet Państwa: 17 026,70 zł (15%)