Logo MTA

Gmina Trzebinia realizuje projekt grantowy: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” - Grant nr 1 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje; Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego; Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki zdalnej, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19;

Wartość projektu wynosi 74 998,02 zł w tym:

  • wkład Funduszy Europejskich: 63 748,31 zł (85%)
  • Budżet Państwa: 11 249,71 zł (15%)