Rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebinia na rok szkolny 2024/2025
 
Kontynuacja wychowania przedszkolnego
Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola oraz danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 
Druk deklaracji dostepny jest w każdym przedszkolu oraz w każdej szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny.
 
 
Kryteria rekrutacji:
Do publicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane p od uwagę łącznie następujące kryteria (art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe):
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zgodnie z Uchwałą Nr XXX/387/VII/2017 Rady Miasta Trzebinia z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Trzebinia oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 
Druki dokumentów o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej dostępne są w każdym przedszkolu oraz w każdej szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny.
 
 
 
 
 
Rekrutacja do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przez Gminę Trzebinia na rok szkolny 2024/2025
 
Terminy rekrutacji
 
Kryteria rekrutacji
Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie w terminie do 29 lutego 2024 r.
 
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 
Druki dokumentów o przyjęcie kandydata do klasy I publicznej szkoły podstawowej dostępny jest w każdej publicznej szkole podstawowej.
 
 
Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu oraz w każdej szkole podstawowej.