Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Trzebinia
na rok szkolny
2020/2021

 

Rekrutacja uzupełniająca

W dniach od 27 kwietnia 2020 r. do 8 maja 2020 r. można złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej prowadzonego przez Gminę Trzebinia.

 

Liczba wolnych miejsc
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebinia

 

Wyszczególnienie Liczba wolnych miejsc
 Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Janusza Korczaka w Trzebini  6
 Przedszkole Samorządowe nr 4 w Trzebini 14
 Przedszkole Samorządowe nr 6 im. Jana Pawła II w Trzebini 8
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młoszowej - przedszkole 2
 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini - oddział przedszkolny 12
 Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Psarach - oddział przedszkolny 2
Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Lgocie - oddział przedszkolny 3-4 latki 13
Szkoła Podstawowa im Juliusza Słowackiego w Lgocie - oddział przedszkolny 5-6 latki 6
RAZEM: 63

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu oraz w każdej szkole podstawowej.

 

 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Druk deklaracji dostepny jest w każdym przedszkolu oraz w każdej szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny lub inna forma wychowania przedszkolnego.

 

Terminy rekrutacji  

Terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Trzebinia określa Zarządzenie Nr 0050.17.2020 Burmistrza Miasta Trzebini dnia 16.01.2020 r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Trzebinia.

 


Lp.

 
Rodzaj czynności

Termin
w postepowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz publicznej innej formie wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 
03.02.2020 r.
-
28.02.2020 r.

 
27.04.2020 r.
-
08.05.2020 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz publicznej innej formie wychowania przedszkolnego

02.03.2020 r.
-
03.03.2020 r.

11.05.2020 r.
-
12.05.2020 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18.03.2020 r.
godz. 12.00.

27.05.2020 r.
godz. 12.00.

4

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

19.03.2020 r.
-
27.03.2020 r.

28.05.2020 r.
-
05.06.2020 r.

5

Podanie do publicznej widomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30.03.2020 r.
godz. 12.00.

08.06.2020 r.
godz. 12.00.

 

Kryteria rekrutacji

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe):

  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej lub inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zgodnie z Uchwałą Nr XXX/387/VII/2017 Rady Miasta Trzebinia z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Trzebinia oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Druki dokumentów o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego dostępne są w każdym przedszkolu oraz w każdej szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny lub inna forma wychowania przedszkolnego.

 

 

 

Rekrutacja do klasy I publicznej szkoły podstawowej
przez Gminę Trzebinia na rok szkolny 2020/2021

 

Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebinia określa Zarządzenie Nr 0050.16.2020 Burmistrza Miasta Trzebini dnia 16.01.2020 r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebinia.

 

 
Lp.

 
Rodzaj czynności

Termin
w postepowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I  publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

24.02.2020 r.
-
06.03.2020 r.

20.04.2020 r.
-
30.04.2020 r.


2
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej 09.03.2020 r.
-
10.03.2020 r.
04.05.2020 r.
-
05.05.2020 r.

3
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

25.03.2020 r.
godz. 12.00.


20.05.2020 r.
godz. 12.00.


4
Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia
26.03.2020 r.
-
03.04.2020 r.
21.05.2020 r.
-
29.05.2020 r.

5
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
06.04.2020 r.
godz. 12.00.


01.06.2020 r.
godz. 12.00.

 

Kryteria rekrutacji

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie w terminie do 20 lutego 2020 r.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postepowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w Uchwale Nr XXX/386/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebinia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Druki dokumentów o przyjęcie kandydata do klasy I publicznej szkoły podstawowej dostępny jest w każdej publicznej szkole podstawowej.

 

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu oraz w każdej szkole podstawowej.