Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Trzebinia 
na rok szkolny 2019/2020

 

W dniach od 9 kwietnia 2019 r. do 19 kwietnia 2019 r. trwa rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Trzebinia na rok szkolny 2019/2020.

 

Placówka Liczba wolnych miejsc
Przedszkole Samorządowe nr 4 w Trzebini 8
Przedszkole Samorządowe nr 6 w Trzebini 4
Przedszkole Samorządowe w Myślachowicach 7
Szkoła Podstawowa w Psarach - oddział przedszkolny 13
Szkoła Podstawowa w Lgocie - punkt przedszkolny 12
Szkoła Podstawowa w Lgocie - oddział przedszkolny 5-6 lat 8
RAZEM 52

 

 

Nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Trzebinia
na rok szkolny
2019/2020

 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 

Terminy rekrutacji  

Terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Trzebinia określa Zarządzenie Nr 0050.29.2019 Burmistrza Miasta Trzebini dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Trzebinia.

 


Lp.

 
Rodzaj czynności

Termin
w postepowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

 

1

Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej oraz publicznej innej formie wychowania przedszkolnego


 04.02.2019 r.

-
11.02.2019 r.

 


-

 

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz publicznej innej formie wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 
12.02.2019 r.
-
01.03.2019 r.

 
09.04.2019 r.
-
19.04.2019 r.

 

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz publicznej innej formie wychowania przedszkolnego

04.03.2019 r.
-
05.03.2019 r.

 23.04.2019 r.
-
24.04.2019 r.

 4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych


 20.03.2019 r. 

 
09.05.2019 r. 

 
5

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

21.03.2019 r.
-
29.03.2019 r.

10.05.2019 r.
-
13.05.2019 r.

 6

Podanie do publicznej widomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 
01.04.2019 r.


 14.05.2019 r.

 

 

Kryteria rekrutacji

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zmianami):

  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej lub inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zgodnie z Uchwałą Nr XXX/387/VII/2017 Rady Miasta Trzebinia z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Trzebinia oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Druki dokumentów o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego dostępny jest w każdym przedszkolu oraz w każdej szkole podstawowej.

 

 

Nabór do klasy I publicznej szkoły podstawowej
przez Gminę Trzebinia na rok szkolny 2019/2020

Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebinia określa Zarządzenie Nr 0050.30.2019 Burmistrza Miasta Trzebini dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebinia 

 

 
Lp.

 
Rodzaj czynności

Termin
w postepowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

 

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I  publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

 
25.02.2019 r.
-
13.03.2019 r.


 23.04.2019 r.
-
30.04.2019 r.


2
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej 14.03.2019 r.
-
15.03.2019 r.
06.05.2019 r.
-
07.05.2019 r.

3
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

01.04.2019 r.


22.05.2019 r.


4
Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia
02.04.2019 r.
-
08.04.2019 r.
23.05.2019 r.
-
29.05.2019 r.

5
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
10.04.2019 r.


30.05.2019 r.

 

Kryteria rekrutacji

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie w terminie do 20 lutego 2019 r.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postepowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w Uchwale Nr XXX/386/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebinia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Druki dokumentów o przyjęcie kandydata do klasy I publicznej szkoły podstawowej dostępny jest w każdej publicznej szkole podstawowej.

 

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu oraz w każdej szkole podstawowej