Organizacja pracy Trzebińskiego Centrum Administracyjnego od dnia 01.06.2020 r.

W związku z epidemią choroby COVID-19, wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów Trzebińskiego Centrum Administracyjnego oraz pracujących osób, od dnia 1 czerwca 2020 r. do odwołania wprowadza się ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów w Trzebińskim Centrum Administracyjnym.

Ograniczenie to polega na wykonywaniu wyłącznie zadań publicznych niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom z jednoczesnym zakazem swobodnego wstępu do pomieszczeń biurowych na terenie Trzebińskiego Centrum Administracyjnego.

Preferowane formy komunikacji i załatwiania spraw to kontakt telefoniczny, poprzez platformę e-PUAP, za pośrednictwem operatora pocztowego oraz poczty elektronicznej.

Bezpośrednia obsługa interesantów w sprawach wymagających osobistego stawiennictwa odbywać się będzie we wskazanym punkcie obsługi interesantów w siedzibie TCA.

W okresie ograniczenia dopuszczalna liczba interesantów przebywających w punkcie obsługi nie może być większa niż jedna osoba.

Na terenie Trzebińskiego Centrum Administracyjnego obowiązuje interesantów nakaz  zakrywania ust i nosa oraz stosowania środków do dezynfekcji rąk. Nakaz ten obowiązuje również pracowników Trzebińskiego Centrum Administracyjnego w trakcie wykonywania bezpośredniej obsługi interesantów.

Numery telefonów:

  • 32 6122 511
  • 32 6122 735

Adres skrytki ePUAP:/TCATrzebinia/Skrytka ESP

Adresy e-mail:

        

 

23.01.2020 r.

 

07.01.2020 r.

PRZETARG - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych w 2020 r.
na trasie: miejsce zamieszkania – szkoła – miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki.

 

15.11.2019 r.

PRZETARG - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych w 2020 r.
na trasie: miejsce zamieszkania – szkoła – miejsce zamieszkania
wraz z zapewnieniem opieki.

 

25.10.2019 r.

Petycja złożona w trybie określonym w Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10):

Szkoły podstawowe w Polsce mogą zgłosić swój udział w akcji „Się gra, się ma”. Druga edycja akcji, prowadzona pod hasłem „Bezpieczny Playroom”, to wspólne przedsięwzięcie PZU i Hasbro. Ma ono na celu zmodernizowanie szkolnych świetlic, tak aby dzieci mogły spędzać czas w nowoczesnych i kolorowych salach zabaw. Inicjatywa jest skierowana do wszystkich szkół podstawowych w Polsce. Trzy zwycięskie placówki otrzymają po 20 tys. zł na modernizację swoich świetlic. Niezależnie od osiągniętego wyniku każda szkoła uczestnicząca w akcji „Się gra, się ma” dostanie pakiet startowy, w którym znajdzie się między innymi gra na temat bezpieczeństwa czy odblaskowe zawieszki na plecaki dla dzieci.

Dane Podmiotu wnoszącego petycję: 

Osoba Prawna: Szulc-Efekt  sp. z o.o.
reprezentowana przez: Prezes Zarządu Adam Szulc 
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
KRS: 0000059459
www.gmina.pl   
www.samorzad.pl 

 

29.04.2019 r.

31.10.2018 r.

21.09.2018 r.

Oficjalna petycja na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05.) w związku z art. 241 KPA

Dane Podmiotu wnoszącego petycję: 

Osoba Prawna: Szulc-Efekt  sp. z o.o.
reprezentowana przez: Prezesa Zarządu Adam Szulc 
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
KRS: 0000059459
www.gmina.pl   
www.samorzad.pl 

 

30.04.2018 r.

12.02.2018 r.

 

Przydatne linki:

Kuratorium Oświaty w Krakowie www.kuratorium.krakow.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie www.oke.krakow.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl 
Ministerstwo Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl
Narodowe Centrum Kultury www.nck.pl 
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności www.pafw.pl  

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności & NidzickaFundacja Rozwoju NIDA

www.englishteaching.org.pl

Fundacja Edukacji Ekonomicznej Polski Portal Edukacyjny "Interklas@"

www.interklasa.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.socrates.org.pl
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży  www.rownacszanse.pl
Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A.Komeńskiego Dla Dzieci www.dladzieci.pl