A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dostęp do informacji o środowisku

Sprawę załatwia: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Naczelnik: Agnieszka Malczyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, pokój nr 34 (III piętro)
Telefon: (32) 71-11-027, (32) 71-11-028, (32) 71-11-029, (32) 71-11-040, (32) 71-11-077
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja: 10.08.2022 r.

Osoba odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

– Referat Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Narutowicza 10

– Referat Gospodarki Komunalnej, ul. Narutowicza 10

 

tel. (32) 61 21 227 wew. 127, 128, 129, 177 i 140 oraz (32) 71 11 027, (32) 71 11 028, (32) 71 11 029 71 11 077 i (32) 71 11 040

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku

Opłaty:

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie podlega opłacie zgodnie ze stawkami opłat określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 120).

Zgodnie z § 5 cyt. Rozporządzenia za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, który obsługuje władze publiczne, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

Miejsce składania dokumentów:

Dziennik Podawczy Urzędu Miasta w Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14 (na parterze), Dziennik Podawczy Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10 (pierwsze piętro), e-mail wysłany na adres mailowy urzędu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Termin załatwienia sprawy:

Udostępnienie informacji o środowisku na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Termin ten może zostać wydłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 120).
Tryb odwoławczy:

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Trzebini w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.