Trzebinia, 15.03.2023 r. Informacja Burmistrza Miasta Trzebini W dniu 28.02.2023 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza...
Trzebinia, 08.03.2023 r. Informacja Burmistrza Miasta Trzebini W dniu 28.02.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10...
Czasowy zakaz wstępu do lasu obowiązuje w związku z możliwością zagrożenia życia i zdrowia, związanego z wystąpieniem obszarów zapadlisk oraz...
Informacja Wojewody Małopolskiego z dnia 09.03.2023 r. w sprawie decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn.: "Budowa...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 02.03.2023 r. w sprawie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną...
Na podstawie artykułu 30 ustępu 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku,...
Obwieszczenie o wydaniu przez Ministra Infrastruktury w dniu 15 lutego 2023 r. decyzji znak: DOK-1.772.337.2022, stwierdzającej nieważność decyzji...
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Produkcji Estrów i Gliceryny zlokalizowanej na terenie...
Zarządzenie numer 0050.69.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 15.02.2023 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w...
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17.02.2023 r. w sprawie zawiadomienia dotyczącego udzielenia pozwolenia...
Komunikat Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Rady Miasta Trzebini numer I/2023 z dnia 21.02.2023 roku o wyłożeniu spisu i karty...
Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie z dnia 14.02.2014 r. w sprawie I przetarg ustny nieograniczony...
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14.02.2023 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na trwałe odwodnienie...
Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej przy ulicy Pułaskiego w Trzebini –...
Zarządzenie Nr 0050.61.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 8.02.2023 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w...
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chrzanów jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów możliwych do zalesienia.
Na podstawie artykułu 63 ustęp 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1082 z późniejszymi...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy W Krakowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przejętej do Zasobu Własności...
Wojewoda Małopolski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość, o nieuregulowanym stanie...
Zarządzenie numer 0050.45.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 01.02.2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...