Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 13.09.2023 r.

Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek położonych przy ulicy Okrężnej w Trzebini – jednostka ewidencyjna Trzebinia - miasto, obręb ewidencyjny Trzebionka.

Tabela nr 1: Oznaczenie działek będących przedmiotem przetargów.

Oznaczenie działki wg ewidencji gruntów

Cena wywoławcza wraz z 23 % podatkiem Vat

Wadium

z opisem

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

1. Działka numer 2633 o powierzchni 0,0751 ha – jednostka ewidencyjna Trzebinia – miasto, obręb ewidencyjny Trzebionka wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części prawie własności działki numer 2634 o powierzchni 0,0399 ha obręb Trzebionka.

80.000,00 zł

10.000,00 zł

„przetarg działka numer 2633”

02.11.2023 r.

(na rachunku Urzędu)

07.11.2023 r.

godzina 9:00.

2. Działka numer 2632 o powierzchni 0,0750 ha – jednostka ewidencyjna Trzebinia – miasto, obręb ewidencyjny Trzebionka wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części prawie własności działki numer 2634 o powierzchni 0,0399 ha obręb Trzebionka.

80.000,00 zł

10.000,00 zł

„przetarg działka numer 2632”

02.11.2023 r.

(na rachunku Urzędu)

07.11.2023 r.

godzina 9:40.

3. Działka numer 2631 o powierzchni 0,0750 ha – jednostka ewidencyjna Trzebinia – miasto, obręb ewidencyjny Trzebionka wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części prawie własności działki numer 2634 o powierzchni 0,0399 ha obręb Trzebionka.

80.000,00 zł

10.000,00 zł

„przetarg działka numer 2631”

02.11.2023 r.

(na rachunku Urzędu)

07.11.2023 r.

godzina 10:15.

Działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerami geodezyjnymi 2631 o pow. 0,0750 ha, 2632 o pow. 0,0750 ha i 2633 o pow. 0,0751 ha dla których  Sąd Rejonowy w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KR1C/00044715/7, stanowią  własność Gminy Trzebinia. Powyższe działki są wolne od jakichkolwiek obciążeń oraz nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Ponadto Gmina Trzebinia jest właścicielem działki nr 2634 o pow. 0,0399 ha obręb Trzebionka, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KR1C/00102253/5. Działka numer 2634 – obręb Trzebionka nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań, natomiast zgodnie z wpisem numer 1 oraz numer 2 w dziale III – prawa, roszczenia i ograniczenia, powyższej księgi wieczystej, jest obciążona służebnościami gruntowymi:

 • treść wpisu nr 1: „odpłatna (za jednorazowym wynagrodzeniem) służebność gruntowa obciążająca nieruchomość objętą niniejszą księgą wieczystą o zakresie wykonywania ograniczonym do działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 2634, a polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez całą działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 2634 o powierzchni 0,0399 ha, pasem o szerokości 10 m biegnącym od granicy z działką oznaczoną numerem geodezyjnym 1923/7 o pow. 0,1862 ha do szerokości 5,46 m na granicy z działką oznaczoną numerem geodezyjnym 2634, zgodnie z zakresem i przebiegiem zaznaczonym kolorem brązowym na załączniku graficznym do aktu notarialnego (K. AKT 1054), na rzecz każdoczesnych właścicieli działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 852 o pow. 0,3549 ha”
 • treść wpisu nr 2: „ odpłatna (za jednorazowym wynagrodzeniem) służebność gruntowa obciążająca nieruchomość objętą niniejszą księgą wieczystą o zakresie wykonywania ograniczonym do działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 2634, a polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez całą działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 2634 o powierzchni 0,0399 ha, pasem o szerokości 10 m biegnącym od granicy z działką oznaczoną numerem geodezyjnym 1923/7 o pow. 0,1862 ha do szerokości 5,46 m na granicy z działką oznaczoną numerem geodezyjnym 2634, zgodnie z zakresem i przebiegiem zaznaczonym kolorem brązowym na załączniku graficznym do aktu notarialnego (K. AKT 1068), na rzecz każdoczesnych właścicieli działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 860/2 o pow. 0,2419 ha i 859 o pow. 0,0179 ha”.

Przedmiotowe działki położone są w Trzebini przy ulicy Okrężnej w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jak również działek niezabudowanych i odłogowych. Działki numer 2631, 2632, 2633 – obręb Trzebionka  posiadają kształt prostokąta, są niezabudowane, niezagospodarowane i porośnięte niską roślinnością.

Działka numer 2634 obręb Trzebionka wydzielona jest pod drogę dojazdową, ma kształt wydłużonego prostokąta, jest niezabudowana i niezagospodarowana oraz porośnięta niską roślinnością.

W niedalekiej odległości znajdują się podstawowe sieci infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć energetyczna, sieć gazowa oraz sieć kanalizacyjna.

Dla działek będących przedmiotem sprzedaży brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast została wydana decyzja o warunkach zabudowy znak sprawy: GAU.6730.5.2021.AS ustalająca warunki zabudowy dla budowy 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami w bryle budynku, budowy drogi wewnętrznej oraz poszerzenia drogi ul. Okrężnej w Trzebini.

W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej – ulicy Okrężnej, Gmina Trzebinia zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Trzebini numer  LXII/508/VIII/2023 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerami geodezyjnymi 2631 o pow. 0,0750 ha, 2632 o pow. 0,0750 ha i 2633 o pow. 0,0751 ha, łącznie z udziałami wynoszącymi po 1/3 w prawie własności działki nr 2634 o pow. 0,0399 ha obręb Trzebionka, wraz z odpłatnym ustanowieniem służebności przejazdu i przechodu przez działkę numer 2635 o pow. 0,0083 ha - obręb Trzebionka, stanowiących własność Gminy Trzebinia oraz Zarządzeniem numer 0050.380.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 19.07.2023 r., w umowie sprzedaży ustanowi odpłatną służebność przejazdu i przechodu przez działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 2635 o pow. 0,0083 ha, pasem szerokości 10 m biegnącym od granicy z działką oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 1923/7 o pow. 0,1862 ha do szerokości 5,46 m na granicy z działką oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 2634 o pow. 0,0399 ha, zgodnie z zakresem i przebiegiem przedstawionym na mapie stanowiącej załącznik numer 1 do w/w uchwały, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek oznaczonym w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerami geodezyjnymi: 2631 o pow. 0,0750 ha, 2632 o pow. 0,0750 ha i 2633 o pow. 0,0751 ha.

Z tytułu ustanowienia służebności gruntowej ustala się jednorazowe wynagrodzenie dla każdej ww. działki w wysokości: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100), zawierające należny podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%. Przedmiotowa kwota zostanie doliczona do wylicytowanej ceny każdej z działki.

Dla działek będących przedmiotem sprzedaży, właściciel nie dysponuje badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie artykułu 558  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 1610 ) w umowie sprzedaży strony umownie wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie artykułu 34 ustęp 1 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 pozycja 344 z późniejszymi zmianami ) upłynął 08.09.2023 roku.

Informacje ogólne:

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini – ulica Narutowicza 10, III piętro, pokój nr 30.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w pieniądzu, w wysokości i opisem podanym w tabeli nr 1, w takim terminie aby środki widoczne były na koncie Urzędu Miasta w Trzebini, na rachunku prowadzonym przez Bank Spółdzielczy Oddział Trzebinia nr 51 8444 0008 0000 0375 7018 0010, w dniu 02.11.2023 roku.
 3. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
 4. W dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki.
 5. W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.
 6. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 7. Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem trzech dni.
 8. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności.
 9. Wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
 10. Nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne, sądowe).
 11. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 14 i przy ulicy Narutowicza 10 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl i Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie opublikowany w prasie lokalnej.
 12. Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 23, tel. (32) 7111069.

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk