Zarządzenie numer 0050.482.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 13.09.2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 40 ze zmianami ) oraz artykułu 13 ustęp 1, artykułu 28, artykułu 35 ustęp 1 i 2, artykułu 37 ustęp 2 punkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 344 ze zmianami) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini numer XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

- zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 191/414 o powierzchni 0,0037 ha, powstałą z podziału działki numer 191/380 o powierzchni 3,0085 ha obręb Trzebinia, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą numer KR1C/00045770/7 oraz działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 191/416 o powierzchni 0,0010 ha, powstałą z podziału działki numer 191/389 o powierzchni 1,1047 ha obręb Trzebinia, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą numer KR1C/00057710/6.

Powyższa sprzedaż będzie dokonana w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 75/9 o powierzchni 0,1015 ha, stanowiącej własność osób fizycznych.

§2.

Działki numer 191/414 i 191/416 obręb Trzebinia położone są przy ulicy Młoszowskiej w Trzebini, są ogrodzone oraz porośnięte niską roślinnością. W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowych działek znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna oraz usługowa.

W niedalekiej odległości znajdują się podstawowe sieci infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, sieć gazowa oraz sieć wodociągowa.

§3.

Dla działek numer 191/414 i 191/416 – obręb Trzebinia brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

§4.

Cena nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerami geodezyjnymi 191/414 o powierzchni 0,0037 ha i 191/416 o powierzchni 0,0010 ha, została ustalona w oparciu o wartość rynkową, na kwotę: 6.700,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych 00/100).  Przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie artykuł 43 ustęp 1 punkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

§5.

Zgodnie z artykułem 34 ustęp1 punkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§6.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ulicy Marszałka Piłsudskiego 14 i ulicy Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

§7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk