Zarządzenie numer 0050.483.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 13.09.2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 40 ze zmianami) oraz artykułu 13 ustęp 1, artykułu 35 ustęp 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 344 ze zmianami) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini numer XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

- zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do zbycia w drodze zamiany działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Karniowice numerem geodezyjnym 1201/4 o powierzchni 0,0085 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą numer KR1C/00047082/1 - na działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Myślachowice numerem geodezyjnym 1188/59 o powierzchni 0,0258 ha, powstałą z podziału działki numer 1188/33 o powierzchni 0,0416 ha - obręb Myślachowice, stanowiącą współwłasność osób fizycznych.

Powyższa zamiana ma na celu uregulowanie stanu własnościowego gruntu zajętego pod część drogi publicznej, zaliczonej do kategorii dróg gminnych tj. ulicy Partyzantów w Myślachowicach.

§2.

Działka numer 1201/4 – obręb Karniowice  położona jest przy ulicy Sportowej w Karniowicach, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, posiada nieregularny kształt, jest ogrodzona oraz porośnięta niską roślinnością.

W niedalekiej odległości znajdują się podstawowe sieci infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna oraz sieć gazowa. Ponadto przez przedmiotową działkę przebiega sieć wodociągowa.

§3.

Dla działki będącej przedmiotem zbycia brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

§4.

Cena nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Karniowice numerem geodezyjnym 1201/4 o powierzchni 0,0085 ha, została ustalona w oparciu o wartość rynkową na kwotę: 5.132,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto trzydzieści dwa złote 00/100). Przedmiotowe  zbycie zwolnione jest z podatku od towarów i usług na podstawie artykułu 43 ustęp 1 punkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

§5.

Zgodnie z artykułem 34 ustęp 1 punkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§6.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 14 i ulicy Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

§7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk