Na podstawie artykułu 17 ustęp 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dziennik Ustaw z 1990 roku numer 32, pozycja 191 z późniejszymi zmianami)

Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego powołana uchwałą Rady Miasta Trzebini numer XL/371/VIII/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku, zawiadamia, że w okresie 30 dni to jest w dniach od 25.09.2023 roku do 25.10.2023 roku, będą wyłożone do publicznego wglądu spisy inwentaryzacyjne wraz z kartami inwentaryzacyjnymi, obejmujące nieruchomości oznaczone numerami geodezyjnymi:

  • 1903/5 obręb Trzebionka w Trzebini, położoną przy ulicy Rafineryjna w Trzebini,
  • 43, 47 obręb Psary, położone przy ulicy Szkolnej i ulicy Leśnej w Psarach,
  • 628 obręb Płoki, stanowiącą ulicę Szkolną w Płokach.

Spisy inwentaryzacyjne wraz z kartami inwentaryzacyjnymi zostaną wyłożone w Urzędzie Miasta Trzebini, ulica Narutowicza 10, II piętro, pokój numer 18, w godzinach pracy Urzędu, telefon 032 7 111 070.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisach inwentaryzacyjnych mienia mogą zgłosić zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego, w wyżej wymienionym terminie pod wskazanym adresem.

 

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego

Rady Miasta Trzebini

Waldemar Wszołek