Zarządzenie numer 0050.497.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia  20.09.2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 40 ze zmianami ) oraz artykułu 13 ustęp 1, artykułu 28 artykułu 35 ustęp 1 i 2 artykułu 37 ustęp 2 punkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 pozycja 344 ze zmianami) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini numer XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

- zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki oznaczone  w operacie ewidencji gruntów obrębu Lgota numerami geodezyjnymi: 383/2 o powierzchni 0,0078 ha, 385/7 o powierzchni 0,0006 ha, powstałą z podziału działki numer 385/1 oraz działkę numer 383/7 o powierzchni 0,0028 ha, powstałą z podziału działki numer 383/4 – obręb Lgota, stanowiące własność Gminy Trzebinia, objęte księgą wieczystą numer KR1C/00047074/2.

Powyższa sprzedaż będzie dokonana w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, składającej się z działek numer 1073 o powierzchni 0,0114 ha i 385/2 o powierzchni 0,0032 ha obrębu Lgota oraz uregulowania stanu własnościowego gruntu zabudowanego częścią budynku mieszkalnego, stanowiącego współwłasność osób fizycznych.

§2.

Przedmiotowe działki położone są w rejonie ulicy Trzebińskiej w Lgocie, posiadają nieregularny kształt, są ogrodzone, natomiast działka numer 383/2 o powierzchni 0,0078 ha obręb Lgota jest zabudowana częścią  budynku mieszkalnego. W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości znajdują się zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne.

Działki będące przedmiotem sprzedaży posiadają dostęp do podstawowych sieci infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, sieci energetycznej oraz sieci gazowej, ponadto przez działkę numer 385/7 – obręb Lgota przebiega sieć wodociągowa oraz gazowa.

§3.

Dla działek numer 383/2, 385/7 i 383/7 obręb Lgota brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast dla działki numer 1073 i części działek numer 385/2, 383/2, 385/5, 382/5 – obręb Lgota została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy dla nadbudowy budynku mieszkalnego wraz ze zmianą konstrukcji dachu i adaptacją poddasza na cele mieszkaniowe, znak sprawy: GB.BAB.6730.244.2011 z dnia 30.10.2012 r.

§4.

Cena nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Lgota numerami geodezyjnymi 385/7 o powierzchni 0,0006 ha, 383/7 o powierzchni 0,0028 ha oraz numer 383/2 o powierzchni 0,0078 ha  zabudowanej częścią budynku mieszkalnego – obręb Lgota, została ustalona w oparciu o wartość rynkową na kwotę: 96.500,00 zł  (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100).

 

W tym:

- cena składnika gruntowego – 9.700,00 zł ( słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100 ), zawierająca należny podatek od towarów i usług w stawce 23% Vat,

- wartość składnika budowlanego – 86.800,00 zł ( słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych 00/100 ).

W związku z przysługującym dla nabywcy w stosunku do Gminy Trzebinia roszczeniem o zwrot nakładów poczynionych na wybudowanie części budynku mieszkalnego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 383/2 – obręb Lgota dokona się potrącenia tych nakładów z przedmiotowej ceny.

§5.

Zgodnie z artykułem 34 ustęp 1 punkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§6.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ulicy Marszałka Piłsudskiego 14 i ulicy Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

§7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk