Zarządzenie numer 0050.498.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 20.09.2023 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 40 ze zmianami) oraz artykułu 13 ustęp 1, 4, artykułu 35 ustęp 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 344 ze zmianami) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini numer XXIV/236/VIII/2020 z dnia 30.07.2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerami geodezyjnymi: 566/38 o powierzchni 0,0215 ha i 575/9 o powierzchni 0,0179 ha, stanowiących własność Gminy Trzebinia - na działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 1667 o powierzchni 0,0218 ha, stanowiącą własność osoby fizycznej

- zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do zbycia w drodze zamiany działki  oznaczone w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerami geodezyjnymi: 566/38 o powierzchni 0,0215 ha i 575/9 o powierzchni 0,0179 ha, stanowiące własność Gminy Trzebinia, objęte księgą wieczystą nr KR1C/00041383/9 – na działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 1667 o powierzchni 0,0218 ha, stanowiącą własność osoby fizycznej.

Powyższa zamiana ma na celu uregulowanie stanu własnościowego gruntu zabudowanego: częścią budynku pawilonu biurowo-socjalnego, częścią wiaty magazynowo-składowej i częścią budynku portierni, położonego przy ulicy Marszałka Piłsudskiego oraz gruntu użytkowanego jako obsługa komunikacyjna Dworu Zieleniewskich w Trzebini.

§2.

Działki oznaczone numerami geodezyjnym 566/38 i 575/9 obręb Trzebinia, położone są przy ulicy Marszałka Piłsudskiego, są zabudowane częścią budynku pawilonu biurowo-socjalnego, częścią wiaty magazynowo-składowej oraz częścią budynku portierni, ogrodzone i użytkowane przez właściciela sąsiedniej nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 1666 – obręb Trzebinia. Przedmiotowe działki posiadają dostęp do podstawowych sieci infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, sieci gazowej oraz sieci energetycznej.

Dla działek będących przedmiotem zbycia obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście - Centrum w Trzebini, zgodnie z którym działki numer 566/38 i 575/9 – obręb Trzebinia przeznaczone są pod tereny zieleni izolacyjnej – symbol identyfikacyjny ZI1.

Działka oznaczona numerem 1667 – obręb Trzebinia, stanowiąca własność osoby fizycznej, położona jest przy ulicy Marszałka Piłsudskiego, jest wykorzystywana do obsługi komunikacyjnej Dworu Zieleniewskich w Trzebini, historycznie stanowiła gazon zlokalizowany przed budynkiem Dworu Zieleniewskich. Ww. działka jest zagospodarowana i utwardzona kostka brukową. Dla działki numer 1667 - obręb Trzebinia obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini, zgodnie z którym przedmiotowa działka przeznaczona jest pod tereny zieleni parkowej z usługami – symbol ZPU.

§3.

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 575/9 obręb Trzebinia, jest objęta ochroną konserwatorską, ze względu na lokalizację na obszarze dawnego dworu w Trzebini wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1081/M decyzją z dnia 11.10.1971 r., sygn.L.KL.IV.680/41/71 oraz decyzją uściślającą granice ochrony sygn. PSOZ-53400/R/131/3/96 z dnia 30.09.1996 r.

Pozwoleniem nr RD-I.5173.22.2023 z dnia 21.07.2023 r. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie pozwolił Gminie Trzebinia na zbycie w formie zamiany nieruchomości oznaczonej numerem 575/9 – obręb Trzebinia,położonej przy ulicy Marszałka Piłsudskiego w Trzebini na terenie zespołu dworsko – parkowego w Trzebini.

§4.

Cena zabudowanej działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 566/38 o powierzchni 0,0215 ha, w oparciu o cenę rynkową, została ustalona na kwotę: 127.262,24 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 24/100).

W tym:

  • cena składnika gruntowego – 7.980,24 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 24/100), zawierającego należny podatek od towarów i usług w stawce 23% Vat,
  • wartość składnika budowlanego – 119.282,00 zł ( słownie: sto dziewiętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 00/100 ).

Cena zabudowanej działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 575/9 o powierzchni 0,0179 ha, w oparciu o cenę rynkową, została ustalona na kwotę: 20.175,08 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 08/100).

W tym:

  • cena składnika gruntowego – 7.006,08 zł ( słownie: siedem tysięcy sześć złotych 08/100 ), zawierającego należny podatek od towarów i usług w stawce 23% Vat,
  • wartość składnika budowlanego – 13.169,00 zł ( słownie: trzynaście tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100 ).

W związku z przysługującym dla nabywcy w stosunku do Gminy Trzebinia roszczeniem o zwrot nakładów poczynionych na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 566/38 obrębu Trzebinia na wybudowanie części budynku pawilonu biurowo-socjalnego i części wiaty magazynowo-składowej, oraz roszczeniem o zwrot nakładów poczynionych na wybudowanie części budynku portierni na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 575/9 dokona się potrącenia tych nakładów z przedmiotowej ceny.

§5.

Zgodnie z artykułem 34 ustęp 1 punkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§6.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini – ulicy Marszałka Piłsudskiego 14 i ulicy Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalne o zasięgu obejmującym co najmniej powiat a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

§7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk