Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej przy ulicy Do Krzyża w Młoszowej – jednostka ewidencyjna Trzebinia – obszar wiejski, obręb ewidencyjny Młoszowa.

Tabela nr 1: Oznaczenie działki będącej przedmiotem przetargu.

Oznaczenie działki wg ewidencji gruntów

Cena wywoławcza wraz z 23 % podatkiem Vat

Wadium opisem

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

Działka numer 620/786 o powierzchni 0,0934 ha – jednostka ewidencyjna Trzebinia – obszar wiejski, obręb ewidencyjny Młoszowa

89.000,00 zł

10.000,00 zł
„przetarg działka numer 620/786”

09.11.2023 r.
(na rachunku Urzędu)

14.11.2023 r.
godzina 9:00.

Działka oznaczona w operacie ewidencji gruntów obrębu Młoszowa numerem geodezyjnym 620/786 o powierzchni 0,0934 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KR1C/00046964/1, stanowi  własność Gminy Trzebinia. Przedmiotowa działka jest obciążona umową dzierżawy nr GG.GGN.6845.2.189.2021 z dnia 29.09.2021 r., która wygasa z dniem 18.10.2023 r. Działka nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy skrzyżowaniu ulicy Do Krzyża i ulicy Trzebińskiej w Młoszowej w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jak również działek niezabudowanych i odłogowych. Działka posiada prostokątny kształt, jest niezabudowana i porośnięta niską roślinnością.

W niedalekiej odległości znajdują się podstawowe sieci infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć energetyczna, sieć gazowa oraz sieć kanalizacyjna.

Dostęp do drogi publicznej –  ulicy Do Krzyża w Młoszowej dla przedmiotowej nieruchomości, odbywać się będzie poprzez ustanowienie odpłatnej jednorazowo służebności przejazdu i przechodu przez całą działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Młoszowa numerem geodezyjnym 620/785 o powierzchni 0,0081 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia.

Dla działki numer 620/786 obręb Młoszowa brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast została wydana decyzja: „ ustalająca warunki zabudowy dla budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami w bryle budynku wraz z poszerzeniem ulicy Trzebińskiej oraz ulicy Do Krzyża na działce o numerze ewidencyjnym 620/489 położonej w obrębie ewidencyjnym Młoszowa”, znak sprawy: GAU.6730.95.2021.AS z dnia 08.12.2021 r.

W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej – ulicy Do Krzyża w Młoszowej, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miasta Trzebini LXII/507/VIII/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., w umowie sprzedaży ustanowiona zostanie służebność przejazdu i przechodu przez działkę stanowiącą własność Gminy Trzebinia, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00046964/1, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Młoszowa numerem geodezyjnym 620/785 o powierzchni 0,0081 ha, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 620/786 o powierzchni 0,0934 ha obręb Młoszowa.

Z tytułu ustanowienia służebności gruntowej ustala się jednorazowe wynagrodzenie dla przedmiotowej nieruchomości w wysokości: 4.700,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset złotych 00/100), zawierające należny podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%. Przedmiotowa kwota zastanie doliczona do wylicytowanej ceny nieruchomości.

Dla działki będącej przedmiotem sprzedaży, właściciel nie dysponuje badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie artykułu 558  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 1610  ze zmianami) w umowie sprzedaży strony umownie wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie artykułu 34 ustęp 1 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 pozycja 344 z późniejszymi zmianami) upłynął 22.09.2023 roku.

Informacje ogólne:

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini – ulica Narutowicza 10, III piętro, pokój nr 30.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w pieniądzu, w wysokości i opisem podanym w tabeli nr 1, w takim terminie aby środki widoczne były na koncie Urzędu Miasta w Trzebini, na rachunku prowadzonym przez Bank Spółdzielczy Oddział Trzebinia nr 51 8444 0008 0000 0375 7018 0010, w dniu 09.11.2023 roku.
 3. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
 4. W dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki.
 5. W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.
 6. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 7. Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem trzech dni.
 8. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności.
 9. Wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
 10. Nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne, sądowe).
 11. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 14 i przy ulicy Narutowicza 10 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl i Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie opublikowany w prasie lokalnej.
 12. Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 23, tel.  32 7111069.

Burmistrz Miasta Trzebini
Jarosław Okoczuk