Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaży lokalu mieszkalnego numer 2 położonego w budynku numer 112 przy ul. Kościuszki w Trzebini, stanowiącego własność Gminy Trzebinia.

Tabela nr 1: Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

Cena wywoławcza

Wadium opisem

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

Lokal mieszkalny nr 2 znajduje się w budynku nr 112 przy ul. Kościuszki w Trzebini, położonym na działce nr 1955 o pow. 0,0607 ha obręb Trzebinia, jednostka ewidencyjna Trzebinia - miasto

99.000,00 zł

Sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art.  43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

10.000,00 z
„przetarg lokal nr 2”

09.11.2023 r.

(na rachunku Urzędu)

14.11.2023 r.

godzina 9:40.
(I przetarg odbył się 29.08.2023 r. o godz. 9:00)

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 2, stanowiący własność Gminy Trzebinia, usytuowany w budynku nr 112 przy ul. Kościuszki w Trzebini, z którym związany jest udział wynoszący 262/1000 części we współwłasności nieruchomości wspólnej utworzonej z działki numer 1955 o powierzchni 0,0607 ha obręb Trzebinia oraz we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgą wieczystą numer KR1C/00064296/9. Lokal oraz działka są wolne od jakichkolwiek obciążeń oraz nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

 • Przedmiotowy lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 43,64 m2, składającym się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, korytarza i klatki schodowej, do którego przynależy komórka o powierzchni 14,21 m2. Lokal znajduje się na parterze budynku oraz poddaszu użytkowym i zajmuje 1/4 budynku.
 • Budynek położony jest na działce numer 1955 o powierzchni 0,0607 ha obręb Trzebinia przy ul. Kościuszki w Trzebini. Obiekt jest budynkiem wolnostojącym, mieszkalnym, wielorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym, strychem oraz niepodpiwniczony. Znajdują się w nim cztery lokale mieszkalne do których są niezależne wejścia z zewnątrz budynku.
 • Budynek murowany, wykonany w technologii tradycyjnej, fundamenty prawdopodobnie betonowe, ściany z cegły ceramicznej, schody wewnętrzne drewniane,  strop nad parterem drewniany, dach drewniany kopertowy, pokrycie eternit falisty na pełnym deskowaniu.
 • Budynek jest wyposażony w następujące instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, indywidualne centralne ogrzewanie etażowe zasilane z dwufunkcyjnych kotłów gazowych, kaflowe piece węglowe i kuchnie węglowe oraz elektryczne pojemnościowe podgrzewacze wody, przewody kominowe spalinowe, dymowe i wentylacji grawitacyjnej.
 • Działka oznaczona numerem geodezyjnym 1955 – obręb Trzebinia zabudowana jest budynkiem wielorodzinnym, czteroklatkowym oraz dwoma  połówkami murowanych budynków gospodarczych w zabudowie bliźniaczej. Teren ogrodzony, utwardzone dojścia do budynku oraz niska roślinność. Teren obejmujący  przedmiotowy lokal ogrodzony, porośnięty zielenią niezorganizowaną.
 • Dla działki numer 1955 obręb Trzebinia obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini. Zgodnie z ww. planem przedmiotowa działka znajduje się na terenach przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej – wielorodzinnej – symbol identyfikacyjny terenu MW 3 oraz tereny tras komunikacyjnych – droga klasy dojazdowej – symbol identyfikacyjny terenu KDD.
 • Ww. działka znajduje się w strefie B – pośredniej ochrony konserwatorskiej oraz południowy fragment działki znajduje się w granicach obszaru ponadnormatywnych oddziaływań komunikacyjnych.

Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny z uwagi na wartości historyczne i artystyczne został ujęty w gminnej ewidencji zabytków pod numerem 28/623. Wytyczne i zalecenia konserwatorskie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie są następujące:

 1. Należy zachować oryginalny układ konstrukcji budynku oraz ustrój klatek schodowych i więźby dachowej. Wskazane jest także zachowanie układu funkcjonalno – przestrzennego wnętrza lokalu mieszkalnego.
 2. Oryginalna stolarka okienna i drzwiowa współdecyduje o wartości zabytkowej budynku, dlatego winna zostać zachowana i poddana fachowej konserwacji. W przypadku braku jej zachowania, dopuszcza się wymianę istniejącej na nową, pod warunkiem odtworzenia historycznych proporcji, podziałów i profili, a także kolorystyki. Nowe okna winny zostać wykonane w oparciu o zachowane oryginalne okna w budynku ( w pierwszej kolejności) lub analogie stylistyczne pochodzące z czasów powstania obiektu, np. sąsiednich budynków zespołu mieszkalnego dawnych Zakładów Cynkowych „Trzebinia”. Dopuszcza się okna jednoramowe, zespolone ze wskazaniem na drewniane. Zaleca się także zachowanie oryginalnych lastrykowanych lub betonowych parapetów wewnętrznych (jeżeli istnieją). Nowe parapety zewnętrzne należy wykonać w technice tradycyjnej z wywinięciem – niedopuszczalne jest zastosowanie zakończeń z tworzywa sztucznego, z blachy tytanowo – cynkowej lub o estetyce ocynku (RAL 9006). Ponadto ze stanowiska konserwatorskiego, właściwym byłoby ustalenie pierwotnej formy i kolorystyki stolarki okiennej i drzwiowej dla całego budynku zespołu, a następnie w oparciu o te dane, dokonywanie wymiany poszczególnych elementów, pozwalającej na przywrócenie właściwego wyglądu budynku i całego zespołu.
 3. Niedopuszczalne jest wprowadzenie zmian w zakresie kształtu i wielkości pierwotnych otworów okiennych. W przypadku wymiany okien w miejscu, gdzie właściwa forma otworu została zniekształcona, należy przywrócić jego właściwą lokalizację oraz oryginalny wygląd.
 4. Zaleca się zachowanie istniejących pieców kaflowych, będących w dobrym stanie technicznym i posiadających wartość zabytkową.
 5. Zaleca się zachować oraz poddać fachowej konserwacji drewniane, zabiegowe schody.
 6. Widzi się możliwość adaptacji przestrzeni strychowej na cele użytkowe, jednakże działania te nie mogą mieć wpływu na wygląd zewnętrzny bryły. Ze stanowiska konserwatorskiego niewłaściwe jest wprowadzenie zmian w zakresie formy, kąta nachylenia i kształtu dachu, zmian wysokości kalenicy, a co za tym idzie – ingerencji w istniejący układ konstrukcyjny więźby dachowej, wymiany jej zasadniczych elementów oraz wprowadzanie lukarn.
 7. Wszelkie działania związane z przebudową lokalu mieszkalnego, mające wpływ na zmianę układu funkcjonalno – przestrzennego i konstrukcyjnego budynku oraz jego wygląd zewnętrzny, winny zostać poprzedzone stosowną kwerendą archiwalną.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 prawa budowlanego: „W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno – budowlanej w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków”.

Przedmiotowy lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej – numer świadectwa SCHE/5255/3/2023.

Lokal można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 13:00, od dnia 06.10.2023 r. do 09.11.2023 r., po wcześniejszym uzgodnieniu z Miejskim Zarządem Nieruchomości Sp. z o.o. w Trzebini przy ul. Rynek 18,  pod nr telefonu 32 612-25-04.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie artykułu 34 ustęp 1 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 pozycja 344 z późniejszymi zmianami ) upłynął 02.11.2022 r.

Informacje ogólne:

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini – ulica Narutowicza 10, III piętro, pokój nr 30.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w pieniądzu, w wysokości i opisem podanym w tabeli nr 1, w takim terminie aby środki widoczne były na koncie Urzędu Miasta w Trzebini, na rachunku prowadzonym przez Bank Spółdzielczy Oddział Trzebinia nr 51 8444 0008 0000 0375 7018 0010, w dniu 09.11.2023 r.
 3. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
 4. W dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki.
 5. W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.
 6. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 7. Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem trzech dni.
 8. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności.
 9. Wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
 10. Nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne, sądowe).
 11. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 14 i przy ulicy Narutowicza 10 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl i Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie opublikowany w prasie lokalnej.
 12. Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 23, tel. 32 71 11 069.

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza Tomasz Żołądź