Na podstawie artykułu 30 ustępu 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 40 z późniejszymi zmianami), artykułu 13 ustępu 1 i artykułu 35 ustępów 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 344 z późniejszymi zmianami) oraz § 9 uchwały Rady Miasta Trzebini numer XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 2155 o powierzchni około 27,30 m2, położony w Trzebini przy ulicy Marszałka Piłsudskiego, z przeznaczeniem pod miejsca postojowe - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem U5 – tereny zabudowy usługowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 1107/6 o powierzchni 9,5 m², położonej w Trzebini przy ulicy Słowackiego, z przeznaczeniem pod wykonanie zasilania placu budowy poprzez podwieszenie kabla elektroenergetycznego linii napowietrznej dla budowy budynków na terenie zakładu karnego w Trzebini - na rzecz wnioskodawcy na okres do dnia 31.07.2025 roku, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 626/100 o łącznej powierzchni około 0,0215 ha, położony w Trzebini na Osiedlu Na Skale, z przeznaczeniem pod dojazdy, przejazdy, obejścia oraz na cele użytków zielonych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00037620/2,
 • teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Bolęcin numerami geodezyjnymi: 615/60, 615/61 o łącznej powierzchni 0,9977 ha, położony w Bolęcinie przy ulicy Topolowej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych-na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047371/4,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 626/100 o powierzchni około 80 m 2 położony w Trzebini na Osiedlu Na Skale z przeznaczeniem na ogródek przydomowy- na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem KDW– drogi klasy dojazdowej wewnętrzne, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00037620/2,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Karniowice numerem geodezyjnym 866/4 o powierzchni około 0,0200 ha położony w Karniowicach przy ulicy Władysława Łokietka z przeznaczeniem na cele użytków zielonych, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047082/1,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 155/17 o powierzchni około 0,0819 ha, położony w Trzebini przy ulicy Kasprzaka z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo- sadowniczych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00044715/7,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Wodna numerem geodezyjnym 400/192 o powierzchni około 0,0515 ha położony w Trzebini przy ulicy Grunwaldzkiej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych i część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Wodna numerem geodezyjnym 400/179 o powierzchni około 5 m² z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (budynek gospodarczy) oraz ½ udziału części działki nr 400/179 o powierzchni około 3 m² obrębu Wodna z przeznaczeniem na dojazdy, przejazdy, obejścia - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/000598817/3.

§2.

 1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie Uchwały Nr XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia wynosi:
 • miejsca postojowe na terenie miasta: 0,43 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT
 • dojazdy, przejazdy, obejścia: 0,50 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT
 • użytki zielone: 85,91 zł/ha/rok + 23% podatku VAT
 • uprawy rolne: 85,91 zł/ha/rok
 • uprawy ogrodniczo-sadownicze: 613,31 zł/ha/rok
 • tereny ogródków przydomowych: 1,05 zł/m2/rok + 23% podatku VAT
 • zabudowa z wyłączeniem handlu i usług: 0,20 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

Ponadto wysokość opłat z tytułu dzierżawy została ustalona na podstawie § 2 Uchwały Numer XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia oraz § 3 Uchwały Numer XXXIV/308/VIII/2021 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie: zmiany uchwały numer XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia i wynosi:

 • 15 zł/miesiąc + 23 % podatku VAT

Zgodnie z §1 powyższej uchwały roczny czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię, cel dzierżawy oraz czas trwania nie może być niższy niż 70,00 zł (netto).

 1. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.
 2. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta Trzebini nowej uchwały.

§ 3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

§ 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ulica Narutowicza 10.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu – www.trzebinia.pl.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Trzebini
Jarosław Okoczuk