Zarządzenie numer 0050.571.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 02.11.2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 40 ze zmianami ) oraz artykułu 13 ustęp 1, artykułu 28 artykułu 35 ustęp 1 i 2 artykułu 37 ustęp 2 punkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 344 ze zmianami) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini numer XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

-zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 158/89 o powierzchni 0,0198 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą numer KR1C/00046961/0.

Powyższa sprzedaż będzie dokonana w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej składającej się z działki numer 3474 o powierzchni 0,0607 ha obręb Góry Luszowskie, stanowiącej własność osoby fizycznej.

§2.

Działka numer 158/89 – obręb Góry Luszowskie położona jest w rejonie ulicy Świerkowej w Trzebini,  posiada prostokątny kształt, jest porośnięta drzewami, ogrodzona. Ponadto na przedmiotowej działce znajduje się altana oraz drewutnia. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz grunty niezabudowane.

W niedalekiej odległości znajdują się podstawowe sieci infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, sieć gazowa, sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacyjna.

§3.

Dla działki numer 158/89– obręb Góry Luszowskie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

§4.

Cena działki zabudowanej altaną oraz  drewutnią oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Góry Luszowskie numerem geodezyjnym  158/89 o powierzchni 0,0198 ha – obręb Góry Luszowskie, w oparciu o jej wartość rynkową, została ustalona na kwotę: 23.192,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100).

W tym:

- cena składnika gruntowego – 20.050,00 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100 ), zawierająca należny podatek od towarów i usług w stawce 23% Vat,

- wartość składnika budowlanego – 3.142,00 zł netto ( słownie: trzy tysiące sto czterdzieści dwa złote 00/100 ).

W związku z przysługującym dla nabywcy w stosunku do Gminy Trzebinia roszczeniem o zwrot nakładów poczynionych na wybudowanie altany oraz drewutni na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 158/89 – obręb Góry Luszowskie dokona się potrącenia tych nakładów z przedmiotowej ceny.

  • 5.

Zgodnie z artykułem 34 ustęp1 punkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§6.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ulicy Marszałka Piłsudskiego 14 i ulicy Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

§7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk