Trzebinia, 28.11.2023 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Trzebini

 Na podstawie art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam, że projekt „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa” (SUMP MOF Chrzanów) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 29.11.2023 r. do 19.12.2023 r. (włącznie) w godzinach otwarcia Urzędu – w Urzędzie Miasta w Trzebini przy ul. Piłsudskiego 14 (II piętro, pokój nr 36) – oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na stronie internetowej https://trzebinia.pl/administracja-miasto-i-gmina/tablica-ogloszen/ogloszenia

Uwagi i wnioski do dokumentu można składać w formie pisemnej w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

 

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Trzebini
Jarosław Okoczuk

 

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej komunikacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Chrzanowa (na terenie powiatu chrzanowskiego).
Ankieta została przygotowana w związku z opracowaniem przez Powiat Chrzanowski, Gminę Alwernia, Gminę Babice, Gminę Chrzanów, Gminę Libiąż, Gminę Trzebinia oraz Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa” dla obszaru powiatu chrzanowskiego i wszystkich gmin powiązanych ze sobą funkcjonalnie tj.: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia.
Wykonawcą opracowania jest Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.
Plan Mobilności Miejskiej to plan stworzony dla zaspokojenia potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki w miastach i ich otoczeniu, a także dla poprawy jakości życia. Opiera się na istniejących praktykach planistycznych i bierze pod uwagę zasady integracji, udziału społecznego oraz oceny. Stanowi uzupełnienie w stosunku do istniejących strategii miejskich i charakteryzuje się odmiennym spojrzeniem na sposób planowania.
Celem opracowania jest wypracowanie spójnej dla MOF Chrzanów koncepcji systemu transportowego oraz wyznaczenie kierunków działań i kreowania przyszłej współpracy dla zrównoważonego rozwoju w dziedzinie mobilności.
Wypełnienie ankiety nie stanowi żadnego zobowiązania. Ma ona jedynie charakter informacyjny i jest anonimowa.
link do ankiety dla mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego w ramach opracowywanego „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa” https://sumpmofchrzanow.ankietaplus.pl/   (link otwiera się w nowym oknie).
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących ankiety prosimy o kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Z góry dziękujemy Państwu za poświęcony czas oraz zaangażowanie.