Na podstawie art. 97 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Trzebini informuje o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w jednostce ewidencyjnej Trzebinia – miasto, obr. Trzebinia, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 1746 o pow. 0,0381 ha i nr 1760 o pow. 0,0629 ha.

Podział ww. nieruchomości jest niezbędny dla realizacji celu publicznego polegającego na wydzieleniu działek przeznaczonych pod drogę gminną i parkingi ogólnodostępne.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości, winny zgłosić się w Urzędzie Miasta Trzebini (budynek przy ul. Narutowicza 10) w Referacie Regulacji Geodezyjno-Prawnych, w godzinach pracy urzędu, w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia. Po tym terminie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie podziału ww. nieruchomości.

Z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Tomasz Żołądź