Zarządzenie numer 0050.625.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 29.11.2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 40 z późniejszymi zmianami) oraz artykuł 13 ustęp 1 i artykuł 35 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 344 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do oddania w użyczenie:

  • część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Młoszowa numerem geodezyjnym 1513  o powierzchni około 0,0561 ha, położonej w Młoszowej przy ulicy Krakowskiej 143, zabudowanej budynkiem gminnym stanowiącym siedzibę OSP w Młoszowej wraz z terenem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania obiektu, znajdującej się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego- oznaczonym symbolem 8U – tereny zabudowy usługowej,  stanowiącej własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00046964/1,

  • część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Lgota numerem geodezyjnym 631/28 o powierzchni około 0,1280 ha, położonej w Lgocie przy ulicy Płockiej 19, zabudowanej budynkiem gminnym stanowiącym siedzibę OSP w Lgocie wraz z terenem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania obiektu, dla której nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  stanowiącej własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00047074/2,

  • część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Siersza numerem geodezyjnym 595/18 o powierzchni około 0,1777 ha, położonej w Trzebini przy ulicy Grunwaldzkiej 105, zabudowanej budynkiem gminnym stanowiącym siedzibę OSP w Trzebini Sierszy wraz z terenem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania obiektu, dla której nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiącej własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

  • nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerami geodezyjnymi 1966 o powierzchni 0,0111 ha i 116/2 o powierzchni 0,0125 ha, położoną w Trzebini przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 14a, zabudowaną budynkiem gminnym stanowiącym siedzibę OSP w Trzebini wraz z terenem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania obiektu, znajdującą się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego- oznaczonym symbolem 3U – tereny zabudowy usługowej, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00003874/0 oraz część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 111/1 o powierzchni około 0,0100 ha, zabudowanej garażem niezbędnym do funkcjonowania OSP w Trzebini, znajdującej się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego- oznaczonym symbolem 3U – tereny zabudowy usługowej oraz KDW1 – tereny tras komunikacyjnych (drogi wewnętrzne), stanowiącej własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

  • nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Myślachowice numerem geodezyjnym 5/7 o powierzchni 0,1156 ha, położoną w Myślachowicach przy ulicy Trzebińskiej 11, zabudowaną budynkiem gminnym stanowiącym siedzibę OSP w Myślachowicach wraz z terenem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania obiektu, dla której nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00040889/9,

  • nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Psary numerami geodezyjnymi 12/12, 2350, 2439 i 2440 o łącznej powierzchni 0,0559 ha, położoną w Psarach przy ulicy Lipowej 1, zabudowaną budynkiem gminnym stanowiącym siedzibę OSP w Psarach wraz z terenem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania obiektu, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00043417/1 oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Psary numerem geodezyjnym 12/66 o powierzchni 0,0697 ha, zabudowaną budynkiem gminnym stanowiącym dawną siedzibę OSP  w Psarach, położoną przy ulicy Świętego Floriana 6 w Psarach, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00032934/1,  dla której nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w celu realizacji zadań statutowych  Ochotniczych Straż Pożarnych, na okres 10 lat.

§2.

Szczegółowe warunki użyczenia określi stosowna umowa użyczenia.

§3.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14, ulica Narutowicza 10. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej urzędu www.trzebinia.pl.

§4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk