Zarządzenie numer 0050.627.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 29.11.2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 40 z późniejszymi zmianami) oraz artykuł 13 ustęp 1 i artykuł 35 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 344 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do oddania w użyczenie nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów w obrębu Czyżówka, składającą się z części działki numer 538/5 i z działki numer 751 o łącznej powierzchni 0,0941 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00047852/0, położoną w Czyżówce przy ulicy Szkolnej 15, zabudowaną budynkiem Wiejskiego Domu Kultury w Czyżówce wraz z terenem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania obiektu, w celu  realizacji zadań statutowych w zakresie prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej, na okres 10 lat.

§2.

Teren wymieniony w paragrafie 1 niniejszego zarządzenia nie  jest  objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

§3.

Szczegółowe warunki użyczenia określi stosowna umowa użyczenia.

§4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14, ulica Narutowicza 10. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej urzędu www.trzebinia.pl

§5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk