Na podstawie artykułu 53 ustęp 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 977 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dniu 04 marca 2024 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 wraz z budową przyłącza gazu DN 25 do budynku mieszkalnego na częściach działek nr 1446/16 i 1446/17 położonych przy ul. Podleskiej w Trzebini, obręb ewidencyjny Gaj.

Z dokumentami w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10 (Wydział Architektury i Urbanistyki - II piętro, pokój numer 12, tel. 327111054) w godzinach pracy urzędu.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy w uzgodnionej formie (skan lub ksero akt wysłane na adres korespondencyjny, bądź adres email), po uprzednim kontakcie (korespondencyjnym na adres Urząd Miasta w Trzebini przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14 32-540 Trzebinia, telefonicznym na nr tel. 32 71 11 054, mailowym na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub przez ePUAP adres skrytki:/o016h2whpo/skrytka).

Z up. Burmistrza Naczelnik Wydziału Ewa Jaśko