Zarządzenie numer 0050.117.2024 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 13.03.2024 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 40 ze zmianami ) oraz artykułu 13 ustęp 1, artykułu 28, artykułu 35 ustęp 1 i 2, artykułu 37 ustęp 2 punkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 344 ze zmianami) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini numer XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

-zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Czyżówka numerem geodezyjnym 630/8 o powierzchni 0,0932 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą numer KR1C/00047852/0.

Powyższa sprzedaż będzie dokonana w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej składającej się z działki numer 502/2 obręb Czyżówka, stanowiącej własność osoby fizycznej.

§2.

Działka numer 630/8 obręb Czyżówka położona jest przy ulicy Studziennej w Czyżówce,  posiada wydłużony, nieregularny kształt oraz jest porośnięta zielenią nieurządzoną. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz grunty niezabudowane.

W niedalekiej odległości znajdują się podstawowe sieci infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, sieć gazowa oraz sieć wodociągowa, ponadto przez przedmiotową działkę przebiega sieć gazowa, wodociągowa oraz linia elektroenergetyczna niskiego napięcia.

§3.

Dla działki numer 630/8 obręb Czyżówka brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Natomiast dla działki pierwotnej numer 630/5 – obręb Czyżówka została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GAU.6733.36.2012.SG z dnia 21.11.2012 r.

§4.

Cena nieruchomości składającej się z działki numer 630/8 o powierzchni 0,0932 ha – obręb Czyżówka, w oparciu o jej wartość rynkową,  została ustalona na kwotę: 56.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100), wraz z obowiązującym 23% podatkiem Vat.

§5.

Zgodnie z artykułem 34 ustęp1 punkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§6.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ulicy Marszałka Piłsudskiego 14 i ulicy Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

§7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Tomasz Żołądź