Na podstawie artykułu 10 paragraf 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 775 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie postępowania podziałowego nieruchomości oznaczonej numer 1760 położonej w obrębie Trzebinia, jednostka ewidencyjna Trzebinia – miasto.

  • Strona ma prawo wypowiedzieć się do co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.
  • Zapoznanie z dokumentami jest przysługującym uprawnieniem a nie obowiązkiem.
  • W przypadku wyrażenia woli zapoznania się z aktami, prosimy o skontaktowanie się telefonicznie /mailowo/ ePUAP-em z organem celem ustalenia sposobu, zakresu zapoznania się i możliwości udostępnienia akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy również za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu artykułu 2 punkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o którym mowa w artykule 20j ustęp 1 punkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę.
  • Burmistrz Miasta Trzebini w dniu 30 listopada 2023 roku zamieścił informację o zamiarze dokonania podziału przedmiotowej nieruchomości w prasie o zasięgu ogólnopolskim – DZIENNIK GAZETA PRAWNA, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14 i ulica Narutowicza 10, na stronie internetowej www.trzebinia.pl i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Trzebinia.
  • W terminie od dnia 30 listopada 2023 roku do dnia 30 stycznia 2024 roku nie zgłosiły się osoby, które wykazały, że przysługuje im prawo rzeczowe do nieruchomości objętej podziałem.
  • Niniejsze zawiadomienie zgodnie z artykułem 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zostało ogłoszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14 i ulica Narutowicza 10, na stronie internetowej www.trzebinia.pl i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Trzebinia.

Pouczenie:

Zgodnie z artykułem 10 paragraf 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z artykułem 41 Kodeksu postępowania administracyjnego

paragraf 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

paragraf 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Z upoważnienie BURMISTRZA
Zastępca Naczelnika Wydziału
GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Agnieszka Duleba