Kraków, 16.05.2024

znak sprawy: SR-III.7222.3.2024.MDe

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 181 ust. 1 pkt 1 i art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54),

zawiadamiam

że na wniosek spółki ORLEN Południe S.A., ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia, z 15 stycznia 2024 r., nr 16/OPD/WO/2024 (wpływ do Urzędu: 25 stycznia 2024 r.), uzupełniony przy piśmie z 30 stycznia 2024 r., nr 23/OPD/WO/2024 (wpływ do Urzędu: 2 lutego 2024 r.), oraz przy piśmie z 8 kwietnia 2024 r., nr 62/OPD/WO/2024 (wpływ do Urzędu: 17 kwietnia 2024 r.), wszczęte zostało przed Marszałkiem Województwa Małopolskiego postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do magazynowania odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności ponad 50 ton, w oczekiwaniu na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, zlokalizowanej w Trzebini, przy ul. Fabryczna 22.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, przy ul. Królewskiej 57, wysoki budynek pok. nr 2, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu: 800-1600.

W dniach od 24 maja 2024 r. do 23 czerwca 2024 r. istnieje możliwość składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie na adres Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Małopolskiego.

Otrzymują:

  • ORLEN Południe S.A., ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia (NIP 6280000977, REGON 272696025)
  • Burmistrz Miasta Trzebini (e-PUAP),
  • SR-III. aa + http://bip.malopolska.pl/umwm + tablica ogłoszeń.