ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2018

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 22.02.2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2017 r. , poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) -

 

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 1368/5 o pow.0,0331 ha, położony w Trzebini przy ul. 1 Maja z przeznaczeniem pod użytki zielone - na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00046961/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 36/4, położony w Trzebini przy ulicy Krakowskiej z przeznaczeniem pod jednostronną tablicę reklamową o łącznej pow. reklamy około 12 m2 - na rzecz wnioskodawcy, na okres do 31.12.2018 r., znajdujący się w obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem U17 – tereny zabudowy usługowej, stanowiący własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00030820/5,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 1535/11 o pow. około 32,07 m2, położony w Trzebini na Os. Energetyków z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu "blaszak" w tym ok.17,99 m2 z przeznaczeniem pod garaż oraz ok.14,08 m2 terenu niezbędnego do jego użytkowania – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, , stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00052690/4,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1449/3 o pow. około 18 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Krze z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu "blaszak" w tym ok.18 m2 z przeznaczeniem pod garaż oraz ok. 6 m2 terenu niezbędnego do jego użytkowania – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 1KP – tereny parkingów, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00088214/5,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1175/6, będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą nr KR1C/00045770/7 oraz część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1175/5 będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą nr KR1C/00075067/5 o łącznej pow. około 15 m2, położony w Trzebini przy ul. Żwirki i Wigury, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 6 MN – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz oznaczony symbolem 3 ZU – tereny zieleni urządzonej,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1161 o łącznej pow. około 42 m2, położony przy w Trzebini na Os. Gwarków, z przeznaczeniem pod dwa istniejące garaże typu „blaszak” na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 1 KS – tereny miejsc postojowych i garaży, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objętego księgą wieczystą nr KR1C/00064137/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1199/4 o pow. około 60 m2, położony w Trzebini przy ul. Żwirki i Wigury z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług oraz na cele obejścia – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 3 ZU i 4 ZU – tereny zieleni urządzonej, oraz 6 KD – tereny tras drogowych, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00088954/4,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 637/12 o pow. około 15 m2, położony w Trzebini przy ul. Rybnej z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (lokalizacja stanowiska kontenerowego do odbioru odpadów stałych) – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem ZP1 – tereny ogólnodostępnej zieleni urządzonej, oraz KDD – droga publiczna klasy dojazdowej o zmniejszonej szerokości, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 688/63 będącego własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00045770/7 oraz część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr.Trzebinia numerem geodezyjnym 1998, będącą współwłasnością Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00052251/5 o łącznej pow. około 54 m2, położonej w Trzebini przy ul. Świętego Stanisława, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej (istniejący kiosk) wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem MU4 – tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 721/3 oraz nieruchomości oznaczone w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 2034 i 2035 o łącznej pow. około 0,0611 ha, położony w Trzebini przy ul.Ochronkowej z przeznaczeniem na drogę dojazdową oraz na cele użytków zielonych, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 2 ZU – tereny zieleni urządzonej, oraz 7 KP – tereny tras drogowych, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1102 o pow. około 270 m2, położony w Trzebini na Os.Gwarków z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 1MW – tereny budownictwa wielomieszkaniowego , stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00064977/7,

§ 2.

 

1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi:

 

- handel-usługi na terenie miasta 6,00 zł/m2/mies. + 23% podatku VAT

- garaże (przenośne i stałe) 17,60 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- zabudowa z wyłączeniem handlu i usług 2,00 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- reklama 12,10 zł/m2/pow. reklamy/miesiąc + 23% podatku VAT

- uprawy ogrodniczo-sadownicze 557,55 zł/ha/rok

- dojazdy, przejazdy, obejścia 4,84 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- użytki zielone 78,10 zł/ha/rok + 23% podatku VAT

 

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 60,00 zł (netto).

 

  1. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

  1. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwych Rad Osiedlowych i Rady Sołeckiej.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§  5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§  6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zastępca Burmistrza

Jarosław Okoczuk