ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2018

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 02.03.2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2017 r., poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2018 r., poz. 121 z późn.zm.) -

 

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznaczam do oddania w użyczenie;

  • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Płoki numerem geodezyjnym 77/2 o pow. około 0,0056 ha oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Płoki numerem geodezyjnym 716 o pow. 0,0022 ha, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047073/5, położony w Płokach, zabudowny starą murowaną stodołą, w celu realizacji zadań statutowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Płokach, na okres 3 lat,
  • sześć kontenerów o wymiarach 6m x 2,45m każdy, usytuowanych na nieruchomości składającej się działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obr. Lgota numerami geodezyjnymi 524/1 o pow. 0,0613 ha i 524/2 o pow. 0,0612 ha, będących w posiadaniu Gminy Trzebinia na podstawie umowy użyczenia Nr GG.GGN.6850.2.2018 z dnia 09.02.2018 r., służących jako szatnia dla sędziów i zawodników Ludowego Klubu Sportowego "Korona" w Lgocie, na okres 3 lat.

 

§ 2.

Tereny wymienione w § 1 niniejszego zarządzenia nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

§ 3.

Szczegółowe warunki użyczenia określi stosowna umowa użyczenia.

 

§ 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń Rady Sołeckiej w Czyżówce i w Sołectwie Lgota.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.