Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XVII/205/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 lutego 2015 roku  w  sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia i uchwały Nr XX/262/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wyżej wymienionej uchwale.

Zarządzam co następuje:

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargowym lokal mieszkalny nr 21 położony w Trzebini w budynku przy ul. Jana Pawła II nr 36, na I piętrze budynku, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej 33,06 m2. Do przedmiotowego lokalu przynależy udział, który wynosi 259/10000 części w częściach wspólnych budynku oraz taki sam udział w działce nr 1535/6 o powierzchni 0,0749 ha, obręb Myślachowice, objęty księgą wieczystą KR1C/00053463/1 stanowiący własność Gminy Trzebinia.§2.

Łączna cena wywoławcza przedmiotowego lokalu wraz z udziałem w gruncie wynosi 79,500,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset zł 00/100).
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

 

§3.

 

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.
Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini – ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10 oraz na stronach internetowych www.trzebinia.pl

 

§5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.