Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XXXI/409/VII/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebinia, położonych w Pile Kościeleckiej przy ul. Słonecznej i Zielonej

Zarządzam co następuje:

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowane działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów obręb Piła Kościelecka, numerami geodezyjnymi:
działka nr 141/42 o pow. 0,0553 ha,
działka nr 141/43 o pow. 0,0434 ha, ujawnione w księdze wieczystej nr KR1C/00047076/6 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie, stanowiącą własność Gminy Trzebinia.

§2.

Przedmiot sprzedaży składa się z działek objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia. Działki te oznaczone są symbolem 16MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§3.


Cena wywoławcza prawa własności działek, ustalona w oparciu o jej wartość rynkową wraz z obowiązującym 23% podatkiem VAT wynosi:
działka nr 141/42 o pow. 0,0553 ha, 40.500,00 zł,
działka nr 141/43 o pow. 0,0434 ha, 32.000,00 zł,

§4.

 

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.
Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§5.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini – ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10 oraz na stronach internetowych www.trzebinia.pl

§6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.