Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XLII/562/VII/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia, nr 2322/5 o pow. 0,0173 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia,

Zarządzam co następuje:

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia, nr 2322/5 o pow. 0,0173 ha, ujawnioną w księdze wieczystej nr KR1C/00094880/9 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie, stanowiącą własność Gminy Trzebinia., położoną przy ul. Szewskiej w Trzebini. Dla działki oznaczonej nr 2322/5 brak jest planu zagospodarowania przestrzennego

§2.

Cena wywoławcza prawa własności działki nr 2322/5 ustalona w oparciu o jej wartość rynkową wynosi 11.000,00 zł, (słownie: jedenaście tysięcy zł,- 00/100).
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§3.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.
Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini – ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10 oraz na stronach internetowych www.trzebinia.pl

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.