Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017r. , poz. 1875 z późn. zm.) art. 28 i art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XL/530/VII/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Piła Kościelecka numerem geodezyjnym 141/54 o pow. 0,0018 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

Zarządzam co następuje:

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Piła Kościelecka, numerem geodezyjnym 141/54 o pow. 0,0018 ha, objętą księgą wieczystą KR1C/00047076/6, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, położoną przy ulicy Podleśnej w Pile Kościeleckiej.
Przedmiot sprzedaży składa się z działki objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki gminnej nr 141/13 położonego w Pile Kościeleckiej wraz z otoczeniem, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Trzebini Nr LI/578/V/2010 z dnia 29 października 2010 r. Działka nr 141/54 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 16MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§2.

Cena wywoławcza prawa własności działki nr 141/54, ustalona w oparciu o jej wartość rynkową wynosi 1.683,00 zł brutto (słownie: tysiąc sześćset osiemdziesiąt trzy zł, 00/100).

§3.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.
Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini – ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10 oraz na stronach internetowych www.trzebinia.pl

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.