Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2017 r. , poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) -

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 129/2 o pow.0,3045 ha, położony w Trzebini przy ul. 1 Maja z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00041647/8,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr.Siersza numerem geodezyjnym 765/226 o pow. 42 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gaj z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00065606/3,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/196 o pow. 7 m2, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00046272/3 oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/223 o pow. 25 m2, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00065606/3, położoną w Trzebini na Osiedlu Gaj z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1106 o pow. około 15 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gwarków, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 1 KS – tereny miejsc postojowych i garaży, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1102 o pow. około 15 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gwarków z przeznaczeniem pod istniejący garaż „blaszak” – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 1MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej , stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 1535/11 o pow. około 27 m2, położony w Trzebini na Os. Energetyków z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu "blaszak" wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00052690/4,


- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 1588 o pow. około 34 m2, położonej w Myślachowicach przy ul. Piaski z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej (istniejący kiosk handlowy) – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047087/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Piła Kościelecka numerami geodezyjnymi 141/53 i 139/8 o łącznej pow. około 2,5 ha, położony w Pile Kościeleckiej przy ul. Zielonej, z przeznaczeniem na cele użytków zielonych, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolami: 5 KD-D – tereny komunikacji - tereny dróg publicznych, 10 ZP – tereny zieleni urządzonej, 4 WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych, 9 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, 6 KDW – tereny komunikacji – tereny dróg wewnętrznych, 10 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 7 KDW – tereny komunikacji – tereny dróg wewnętrznych, 11 ZP – tereny zieleni urządzonej, 1E – tereny infrastruktury technicznej-elektroenergetyka, 1 KS – 4 KS – tereny parkingów, obiektów i urządzeń obsługi transportu samochodowego, 4 KD-D – tereny komunikacji – tereny dróg publicznych, 12 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 1 KX – tereny komunikacji – ciągi piesze, 1 MN,U – 4 MN,U – tereny zabudowy mieszkaniowej, mieszanej, 3 ZP – tereny zieleni urządzonej, 9 KDW – tereny komunikacji – tereny dróg wewnętrznych, 1 WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych, 1 US – tereny sportu i rekreacji oraz usług, 13 KDW – tereny komunikacji – tereny dróg wewnętrznych, 8 ZP – tereny zieleni urządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047076/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr.Trzebionka numerem geodezyjnym 2496/4 o pow. około 0,0624 ha, położony w Trzebini przy ul. Parkowej, z przeznaczeniem na cele użytków zielonych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 2 KL – tereny dróg i ulic lokalnych, 8 ZU – tereny zieleni urządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00044715/7,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 1348/2 o pow. 0,4334 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00046961/0, położoną w Trzebini przy ul. 1 Maja z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr.Góry Luszowskie numerami geodezyjnymi 484 i 485 o łącznej pow.0,6852 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00046443/3, położoną w Trzebini przy ul. Stojałowskiego, z przeznaczeniem na cele użytków zielonych oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 540/4 o pow. 1,0501 ha, położoną w Trzebini z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz na cele użytków zielonych, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00081804/9 – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 778 o pow. około 45 m2, położony w Trzebini przy ul. Wyzwolenia z przeznaczeniem na cele drogi dojazdowej oraz na cele ogródka przydomowego – na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres 1 roku, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, będący we władaniu Gminy Trzebinia, objęty wykazem hipotecznym Dobro Publiczne gm.kat.Siersza,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 29/1, położony w Trzebini przy ulicy Krakowskiej z przeznaczeniem pod istniejącą jednostronną tablicę reklamową o powierzchni reklamy około 11,4 m2 - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 31.12.2018 r., znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem U17 – tereny zabudowy usługowej, stanowiący własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00030820/5,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 33/4 i 29/1, położony w Trzebini przy ulicy Krakowskiej z przeznaczeniem pod istniejącą jednostronną tablicę reklamową o powierzchni reklamy około 12 m2 - na rzecz wnioskodawcy, na okres do 31.12.2018 r., znajdujący się w obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem U17 – tereny zabudowy usługowej, stanowiący własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00030820/5,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 5/9 o pow. około 23 m2 położony przy ulicy Trzebińskiej w Myślachowicach z przeznaczeniem na dwa miejsca postojowe – na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047087/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 33/4, 36/4 i 1531 położony w Trzebini przy ulicy Krakowskiej z przeznaczeniem pod cztery jednostronne tablice reklamowe o powierzchni reklamy około 11 m2 (każda) - na rzecz wnioskodawcy, na okres do 31.12.2018 r., znajdujący się w obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem U17 – tereny zabudowy usługowej, stanowiący własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00030820/5, oraz część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr.Trzebinia numerem geodezyjnym 703/13 położony w Trzebini przy ulicy Krakowskiej z przeznaczeniem pod jedną jednostronną tablicę reklamową o powierzchni reklamy około 11 m2 - na rzecz wnioskodawcy, na okres do 31.12.2018 r., znajdujący się w obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 1UC – tereny usług komercyjnych, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046204/6, oraz część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr.Trzebinia numerami geodezyjnymi 861/4 i 863/45 położony przy rondzie Podpułkownika Pilota Edwarda Jaworskiego z przeznaczeniem pod trzy jednostronne tablice reklamowe o powierzchni reklamy 11 m2 (każda) – na rzecz wnioskodawcy, na okres do 31.12.2018 r., znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem ZP1 – tereny zieleni urządzonej, stanowiący własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00060990/6.

 

§ 2.

 

1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini  Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi:

- handel-usługi na terenie sołectwa 3,30 zł/m2/mies. + 23% podatku VAT
- garaże (przenośne i stałe) 17,60 zł/m2/rok + 23% podatku VAT
- uprawy rolne 78,10 zł/ha/rok
- reklama 12,10 zł/m2/pow. reklamy/miesiąc + 23% podatku VAT
- tereny i ogródki przydomowe 0,95 zł/m2/rok + 23% podatku VAT
- dojazdy, przejazdy, obejścia 4,84 zł/m2/rok + 23% podatku VAT
- użytki zielone 78,10 zł/ha/rok + 23% podatku VAT
- parking na terenie sołectwa 2,84 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 60,00 zł (netto).

2. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

3. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwych Rad Osiedlowych i Rady Sołeckiej.
Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.