Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXIII/285/VII/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej, zmienioną Uchwałą Nr XXVIII/358/VII/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini
wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 4 kwietnia 2018 r. do 25 kwietnia 2018 r. (włącznie),

w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10,
(II piętro, pokój nr 11), w godzinach od 900 – 1500.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2018 r. o godz. 1600, w budynku siedziby Rady Osiedla „Salwator” w Trzebini ul. Kopernika 20.

 

Zgodnie z art.18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do Burmistrza Miasta Trzebini, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 maja 2018 r. (włącznie).

 

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1405 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej ustawą - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o:

  • projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej,
  • prognozie oddziaływania na środowisko ustaleń ww. projektu planu.

 

Zgodnie z art. 46 pkt.1 oraz art. 54 ust. 2 ww. ustawy, projekt przedmiotowego planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

 

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust.2 i ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 maja 2018 r. (włącznie).

 

Uwaga/wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot oraz określenie terenu, którego dotyczy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Burmistrz Miasta Trzebini.

 

 

Trzebinia, dnia 23.03.2018 r.                                                               

Z up. Burmistrza

SEKRETARZ
Anna Kawala